A preliminary discussion on the notion of nationalism in Weber’s thought: Max Weber and his cogitation of nationalism

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İlmi Etüdler Derneği

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü, bireysel ve toplumsal düzeyde fikrî bağımsızlığı kazandırmaya yönelik yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bölüm, eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Dergi sayısı

Özet

Nationalism is known as the product of the continuation of the Enlightenment in Western Europe. Although this ideology has an established place in studies on political science and has been a subject studied by political scientists, discussing whether the founding fathers of sociology had deliberated or not on this would be interesting. Max Weber seems to have developed an interest in the concept of nationalism after getting his professorship in economics. Once nationalism became a mainstream phenomenon among the world communities at the end of 20th century, Weber’s approach evoked interest among social scientists. This paper pays attention to Weber’s discussion of this notion in the context of German nationalism mostly based on the socio-political changes he witnessed. The basic question is what was Weber’s idea about nationalism and its place in his sociological and economic views? This paper tries to answer this question by comparatively going through sources. This preliminary work intends to review the ideas of Weber’s nationalism by engaging in the existing literature which is believed to be meaningful. This article limitedly addresses the reconstruction of Weber’s concept of nationality based on the availability of relevant data by revealing the academic discussion.
Milliyetçilik, Batı Avrupa Aydınlanma sürecinin bir ürünü olarak bilinmektedir. Bu ideoloji, siyaset biliminde yerleşik bir nitelik arz etmesine ve siyaset bilimciler tarafından ele alınan bir konu olmasına rağmen, sosyolojinin kurucu babalarınca tartışma konusu yapılıp yapılmadığına bakmakta yarar var. Bu çerçevede, Max Weber, ekonomi alanında profesörlüğü almasıyla birlikte milli/yetçilik kavramına ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır. 20. yüzyıl sonlarında milliyetçilik dünya toplumlarında öne çıkan bir olgu olmasıyla birlikte, sosyal bilimciler arasında Weber’in yaklaşımı ilgi çekmiştir. Bu çalışma, Weber’in Alman milliyetçiliği bağlamında ve özellikle de, tanık olduğu sosyal-siyasal değişimler temelinde bu kavramı ele alışı üzerinde durmaktadır. Temel soru şudur: Weber’in milliyetçilik hakkındaki ve bu olgunun onun sosyolojik ve/ya ekonomi görüşündeki yeri nedir? Bir ön çalışma kabul edilebilecek olan bu makalede, ilgili kaynaklar karşılaştırmalı bir yöntemle ele alınmak suretiyle, Weber’in milliyetçilik kavramı hakkındaki görüşü incelenerek, söz konusu soruya cevap aranmaktadır. Bu makale, mevcut kaynaklar üzerinden Weber’in milliyetçilik kavramının yeniden inşasını ortaya koymaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Max Weber, Germany, Nation, Nationalism, National Economy, Almanya, Millet, Milliyetçilik, Milli Ekonomi

Kaynak

İnsan & Toplum - The Journal of Humanity & Society

WoS Q Değeri

Q4

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

3

Künye

Özay, M. ve Saifuddin, M. (2022). A preliminary discussion on the notion of nationalism in Weber’s thought: Max Weber and his cogitation of nationalism. İnsan & Toplum - The Journal of Humanity & Society, 12(3), 25-46. https://doi.org/10.12658/M0660