İbn Haldun Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi

DSpace@İHÜ, İbn Haldun Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 

Güncel Gönderiler

Araştırmacı
ABDÜLAHAD NURİ
Yayın
Human capital, economic complexity, andecological footprints: Crafting a sustainabledevelopment policy framework for E7 nations
(Wiley, 2024) Hong, Tao; Yin, Jie; Latif, Muhammad Nouman; Ahmad, Mahmood
Climate change is one of the most pressing challenges of our time, with far-reaching implications for ecosystems, economies, and societies worldwide. Human capital (HUC) and economic complexity (ECC) "understood as structural transformation toward more sophisticated and knowledge-based production" can be pivotal in curtailing ecological degradation. In this context, the study explores the intricate relationship between HUC, financial development, financial globalization, gross domestic product, ECC, and ecological footprints from 1995 to 2021. To achieve this objective, advanced econometric estimation methods are employed. The results indicate the presence of cross-sectional dependence and slope heterogeneity in the dataset. The variables present a mixed order of stationarity, while the Westerlund test indicates the presence of a long-run equilibrium association. The results from the Method of Moments Quantile regression indicate that ECC posed a positive but insignificant effect in the lower quantile (tau = 0.1-0.25), while negative and significant in the middle (tau = 0.50) and upper quantiles (tau = 0.75-0.90). Moreover, financial globalization negatively and significantly affects ecological footprints through all the quantiles except the lower quantile (tau = 0.1). Financial development, gross domestic product, and HUC enhance environmental degradation by escalating ecological footprints. Based on the results, the study suggested enhancing the ECC and financial globalization, while sustainable utilization of HUC and strict regulations for the financial sector to foster sustainable development in E7 countries.
Yayın
Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanması bağlamında Filistin’in tanınması sorunu
(İbn Haldun Üniversitesi, 2024) Khasanov, Anvar; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü; Okan, Evra Gül
Makalede, modern uluslararası hukukta Filistin’in tanınması sorunu incelenmektedir. Filistin’deki çatışma konusunda kabul edilen uluslararası belgeler ve Birleşmiş Milletler’in kararları analiz edilmektedir. Yazar, uluslararası belgelerin analizine dayanarak, Filistin’in devlet olmanın tüm kriterlerini karşıladığını, ancak İsrail işgalinin yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulmasını engellediği sonucuna varmaktadır. Filistin sorununun çözümüne yönelik yapılan çeşitli çabalara rağmen, barış süreci bir çıkmaz içindedir. Bu durum, işgalci gücün yasal yükümlülüklerini ihlal ederek işgal altındaki bölgelerdeki fiili durumunu sağlamlaştırma politikasından ve uygulamasından kaynaklanmaktadır. Bugün Filistin, 138’den fazla devlet tarafından tanınmış olup, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kendi kaderini tayin hakkını kararlarla defalarca teyit etmiştir. Uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bu uzlaşmaz çatışmanın sona erdirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını yoğunlaştırması büyük önem arz etmektedir.
Yayın
Veri tabanlarına sağlanan hukuki koruma
(İbn Haldun Üniversitesi, 2024) Göğüş, Emine; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
Bulunduğumuz yüzyılın bilişim çağı olarak adlandırılmasına binaen çağın en değer atfedilen unsurlarından birinin de veriler olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. Verileri bir araya getiren veri tabanları da önemi ile doğru orantılı şekilde yaygın olarak üretilmekte ve kullanılmaktadır. Veri tabanları, içindeki verilerden bağımsız derlemelerdir. Dolayısıyla bu derlemelerin de arka planındaki fikri güç yahut yatırım için bir koruma mekanizması öngörülmesi ehemmiyetlidir. Hukukumuzda, veri tabanları için FSEK kapsamında öngörülen koruma mekanizmaları, uluslararası fikri mülkiyet hukuku metin ve mevzuatlarını müteakiben getirilmiştir. Bu hukuki korumanın neler olduğu ve kapsamı bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Yayın
Fikir ve sanat eserleri hakkında lisans sözleşmelerine ilişkin bazı meseleler
(İbn Haldun Üniversitesi, 2024) Bozkır, Betül; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
Eser sahibinin, organizasyon veya maddi imkansızlıklar sebebiyle eserini kendisinin kullanması, basması, temsil etmesi çoğu zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi hallerde eser sahibinin, bunları yapma imkanı olan kimselere eser üzerindeki mali haklarını kullanma yetkisi tanıması gündeme gelmektedir. Eser sahibinin fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali hakları çeşitli sözleşmelere ve tasarruflara konu edilebilmektedir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında mali hakların devri mümkün olduğu gibi yalnızca mali hakkı kullanma yetkisi de bir başkasına bırakılabilir. Mali hakkın yalnızca kullanma yetkisinin sözleşmeyle bir başkasına bırakılması lisans (ruhsat) sözleşmelerine vücut vermektedir. Bu husus Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.48/2’ de, ‘‘mali hakları sadece kullanma salahiyeti de bir başkasına bırakılabilir. (Ruhsat)’’ şeklinde düzenlenmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ruhsat ibaresi kullanılmakla birlikte doktrinde bu sözleşme çoğunlukla lisans sözleşmesi kavramıyla ele alınmaktadır. Lisans sözleşmelerine ilişkin doktrinde en tartışmalı olan meselelerin başında sözleşmenin hukuki niteliği gelmektedir. Bu tartışma lisans sözleşmesinin lisans alana hangi hakları verdiğinin tespit edilmesi ve lisans alan kimsenin lisans hakkına müdahale edilmesi halinde doğrudan doğruya harekete geçip geçemeyeceğine ve dava açıp açamayacağına ilişkin tartışmalar bakımından da oldukça önem arz etmektedir. Lisans sözleşmesi ile lisans hakkı elde eden lisans alan kişinin, bu yetkisini kullanmasını engelleyen müdahalelere karşı, doğrudan doğruya hareket edip edemeyeceği hususuna ilişkin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, Sınai Mülkiyet Kanunu m.158 de marka lisans sahipleri hakkında öngörülmüş olduğu gibi lisans hakkı sahibinin dava hakkına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla doktrindeki görüşler de bu açıdan oldukça geniş bir yelpaze göstermektedir. İşbu çalışmada lisans sözleşmesi yukarda bahsedilen hususlar kapsamında ele alınarak konuya ilişkin doktrinde yer alan görüşler ve yargı kararları çerçevesinde incelenecektir.