İhtiyati haczin kesin hacze dönüşmesi ve hacze iştirak

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İbn Haldun Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dergi sayısı

Özet

İcra takibinin amacı alacaklının alacağına en az masrafla ve olabildiğince süratle kavuşmasının sağlanmasıdır. Bu maksatla birden fazla takip yolu öngörülmüştür. Haciz yolu ile takiplerde borçluya ait veya onun addolunan bir mal veya hak devletin cebri icra organı tarafından paraya çevrilir ve elde edilen paranın alacaklıya ödenmesi suretiyle bu amaç gerçekleştirilir. Ne var ki mal ya da hakkın satılması için İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) ilgili takip yolu için öngördüğü usulün tamamlanması suretiyle icra takibinin kesinleşmesi ve ödeme süresinin ödeme yapılmaksızın geçirilmesi gerekir. Salt bu prosedür dahi çok defa uzun zaman almakta, bu da alacaklının tatminini güçleştirmekte ya da imkânsız hale getirebilmektedir. İşte bu olumsuz sonuçların engellenebilmesi için kanun koyucu ihtiyati haciz kurumunu kabul etmiş ve normatif düzenlemeye tâbi tutmuştur. İhtiyati haciz kesin haciz yetkisinin gelmesi ile kesinleşmekte (icrai hacze dönüşmekte, İİK m.264/son) ve bu dönüşme, alacaklının alacağına kavuşması bakımından bir ilerleme sayılmaktadır. İhtiyati haciz kararı borçlunun mal kaçırması tehlikesinin bertaraf edilmesi amacıyla çoğu kez karşı taraf (borçlu) dinlenilmeden ve yaklaşık ispat kuralları çerçevesinde verilmekte, bu da borçlunun malvarlığında telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Böyle bir tehlikenin ortadan kaldırılabilmesi, en azından azaltılabilmesi için ihtiyati haciz konusu malların satışı, bu haczin kesinleşmesi aşamasına ertelenmiştir. Burada özellik arz eden husus ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmesi için takip edilmesi gereken yasal yollar ile gerek özel hukuk gerek kamu hukuku kaynaklı kesin ve ihtiyati hacizlerin birbiri karşısındaki vaziyeti ile hacze iştirak durumudur. Bu çalışmada bu iki husus ele alınacaktır.
In the law of enforcement, there are more than one follow-up ways that enable the creditor to regain her receivables. The finalization of an enforcement proceeding depends on the completion and completion of the procedures and periods stipulated by the Law for the relevant type of enforcement proceedings. The purpose of the enforcement proceeding is to serve the creditor to get his/her receivables with minimum cost and speed. However, it may be difficult or impossible to satisfy the creditor, as it will sometimes take time to wait for the completion and finalization of the procedures and deadlines for the preferred follow-up procedure. For this reason, the legislator has given a legal identity to the institution of precautionary attachment by being famous with its name. The finalization of the enforcement proceedings and the recovery of the creditor’s receivables depend on the conversion of the precautionary attachment into a final attachment. Because the precautionary attachment decision is a decision made by the court without hearing the debtor, the sale of the seized goods with the precautionary attachment will be possible with the finalization of the attachment. Moreover, since the precautionary attachment is given without seeking full proof and being heard because of the debtor’s risk of smuggling, failure to conduct a full investigation may also cause irreparable damages to the debtor’s assets. The peculiarity here is the legal ways to be followed in order for the precautionary attachment to turn into a final attachment, the situation of both the seizure and the seizure on other receivables, and the state of participating in the seizure. Two issues will be addressed in this study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İhtiyati Haciz, Kesin Haciz, Tamamlayıcı Merasim, Hacze İştirak, Precautionary Seizure, Definite Seizure, Complementary Ceremony, Participation in Seizure

Kaynak

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

2

Künye

İyilikli, A. C. ve Karakaş, C. F. (2023). İhtiyati haczin kesin hacze dönüşmesi ve hacze iştirak. İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(2), 7-43. https://doi.org/10.59831/ihuhfd.2023.6