Hukuk Fakültesi Koleksiyonu

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 20 / 103
 • Yayın
  AB müktesebatı uyum süreci ilerleme raporlarında yer alan 6. fasıla ilişkin (şirketler hukuku) sonuçların değerlendirilmesi çalıştayı kitabı: TÜBİTAK 3005 projesi-proje no: 123K011-2023
  (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2023) Yıldız, Şükrü; Bozkır, Betül; Göğüş, Emine; Kol, Hüseyin Yağızhan; Yıldız, Şükrü; Bozbayındır, Gülşah Bostancı; Badak, Zehra; Saat, Dursun; Bozkır, Betül; Göğüş, Emine; Kol, Hüseyin Yağızhan; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Türkiye, 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamış, 3 Ekim 2005’te ise tam üyelik müzakerelerine başlayarak yeni bir sürece geçmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolundaki kriterlerinden birisi, Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması olmuştur. Bahse konu müktesebat, 35 fasıl altında sınıflandırılmış olup, şirketler hukukuna ilişkin müstakil bir fasıl olan 6. fasıl da bu kapsamda açılmıştır. Bu çerçevede 2011 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yapılan mevzuat çalışma ve uygulamaları sonrasında, Türkiye’nin şirketler hukuku alanında ileri düzeyde olduğunun açıkça belirtilmesine rağmen 6. fasıl halen kapatılmamıştır…
 • Yayın
  Yapay zekânın i̇şe alım süreçleri̇nde kullanımı ve algori̇tmi̇k ayrımcılık
  (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2023) Gümrükçüoğlu Bozkurt, Yeliz; Yakacak, Gülnihal Ahter; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Yakacak, Gülnihal Ahter; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Algoritmik ayrımcılık, algoritmaların bir sonucu olarak bireyler veya gruplar tarafından deneyimlenen her türlü farklı muameleyi veya etkiyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Hali hazırda mevcut ayrımcılık temellerine dayalı sebeplerle gerçekleşen ayrımcı davranışların yapay zekâ araçları vasıtasıyla daha sistematik, düşük maliyetli ve anlaşılamaz biçimde ortaya çıkması mümkün hale gelmiştir. İşe alım süreçleri de algoritmik ayrımcılık örnekleri ile sıkça karşılaşılan alanlardandır. Bazı hallerde işverenin bilinçli kararlarına dayanabileceği gibi bazı durumlarda işverenin ve hatta yapay zekâ aracını geliştirenin bilgisi dışında ortaya çıkması mümkündür. Gelinen noktada teknolojik gelişmelere karşı durabilmek mümkün olmasa da insan hakları ile uyumlu kullanımını sağlamak gerekmektedir. Yapay zekanın mevcut işlere etkileri düşünüldüğünde, istihdama giriş sürecinde bireyin temel haklarının korunması giderek artan bir önem arz etmektedir. Gerekli tedbirler geliştirilmediği takdirde bireylerin sistematik ayrımcılığa maruz kalması, hatta öjenik anlayışla işçi adaylarının seçimi mümkün olabilecektir. Dijitalleşmenin panaptikonunda bireyin ayrımcılığa uğrama riskini artıran özel nitelikli kişisel verilere erişim hızı ve kolaylığı acil tedbir ihtiyacı doğurmaktadır.
 • Yayın
  What's wrong with mediation?
  (Türkiye Adalet Akademisi, 2023) Tuna, Mustafa Oğuz; Tuna, Mustafa Oğuz; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Mediation is one of the oldest dispute resolution mechanism. Throughout history, the practice of mediation was not the greatest or higher than its counterparts. Despite always being on the table, it was not preferred because either it is found as a useless attempt or most of the time perceived as a waste of time. Due to its voluntary and non-binding nature, it is always deemed wide open to abuse when there is bad faith. This article right here presents the assessment of the advantages and disadvantages of mediation at the international dispute resolution platforms. There are certain reasons of mediation that encourage parties to perform mediation while at the same time there are particular weaknesses which lead parties towards more secured methods of dispute resolution when it comes to their interests. At the international level, it was also asked in this article whether a Singapore-like Convention might suit the investment disputes considering the positive and negative features of mediation. Suggestions were made as to what extent the mediation should stay loyal to its characteristics and on what occasions the practice could leave being conservative via hybrid means of settling agreements.
 • Yayın
  Anonim ortaklıkta bağımsız denetçinin seçimine ve görevden alınmasına ilişkin bazı sorunlar
  (Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 2023) Yıldız, Şükrü; Yıldız, Şükrü; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Türk Şirketler Hukuku’nun, AB Şirketler Hukuku muktesebatıyla uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan 6102 sayılı TTK, 6762 sayılı eTK’nın yetersiz ve eleştirilen denetime ilişkin sisteminden vazgeçerek, AB Hukuku’nun denetim standartlarını içeren sistemini benimsemiştir. 6102 sayılı TTK’nın “Denetleme” başlıklı m. 397 ila 406’da on maddede düzenlenen hükümlerinin kaynağını Alman Ticaret Kanunu’nun denetime ilişkin hükümleri (HGB 316 vd. paragrafları) oluşturmaktadır.
 • Yayın
  Sahipli ve sahipsiz hayvanların korunması açısından hukuki değerin tespiti meselesi
  (On İki Levha Yayıncılık, 2023) Külçür, Erdem İzzet; Külçür, Erdem İzzet; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Bu çalışma sahipli ve sahipsiz hayvanların ceza hukuku bakımından hukuki değerinin tespitini konu edinmektedir. Bu doğrultuda ayrıca hayvanların hukuki değer olarak doğrudan mı yoksa suçun maddi konusu olarak dolaylı mı korunduğu ayrımına da dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Hukuki değerin tespitinde yalnızca pozitif hukuktaki düzenlemeler dikkate alınmış olup konu deskriptif olarak ortaya konulmuştur. Bu bağlamda hayvanların bizatihi kendi değerinden dolayı korunmadığı, dolayısıyla ekolojik bir hukuki değer yaklaşımının benimsenmediği, buna karşın hayvanların insanlara faydaları nedeniyle korunduğu ve bunun antroposantrik bir değer yaklaşımını ifade ettiği tespit edilmiştir. Olan hukuka ilişkin bu tespitlerin yanı sıra olması gereken hukuka yönelik düşüncelere çalışmanın değerlendirme ve sonuç kısmında yer verilmiştir.
 • Yayın
  Bypassing criminal law through the concept of dangerousness: Turkish sample under post-15/7 State of Emergency Law
  (Pisa University Press, 2023) Külçür, Erdem İzzet; Külçür, Erdem İzzet; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  As is commonly the case in most jurisdictions, the Turkish legal system follows the traditional division of tasks between administrative law and criminal law. In a substantial sense, while administrative law (police law) concerns itself with averting danger (Gefahrenabwehr), threat or risk, and thus, preventing future wrongdoings (mostly harm), criminal law, on the other hand, deals with sanctioning bad behaviour/wrongfulness by suppressing past wrongdoings. This division of tasks is likewise reflected in the procedural area. While concrete initial suspicion or reasonable suspicion on an individual is the pass code for resorting to procedural measures in criminal law, the presence of concrete or abstract danger or probable cause gives preventive measures the green light in administrative (police) law...
 • Yayın
  Arabuluculukta iletişim
  (Eğitim Yayınevi, 2023) Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Yakacak, Gülnihal Ahter; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Yakacak, Gülnihal Ahter; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Kişiler arasındaki menfaat çatışmaları ve bunları çözmek için kullandıkları araçlar insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca, çıkar çatışmalarını çözmek için çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler genellikle toplumların kendi dönemlerinin sosyal, kültürel ve teknolojik özelliklerini yansıtmaktadır. Bunlardan bazıları şiddet içerebilirken, bazıları uzlaşı esasına dayanmaktadır. Örneğin, Orta Çağ’da başta Avrupa Merkezli birçok toplumda işkence/çile (trial by ordeal3) (Robertson, 1926, s. 70) veya düello yöntemi (trial by combat4)(Neilson, 1891, s. 1) ile çatışma çözümü yaygınken, modern hukuk sisteminde ise çatışmaların çözümü yargılama üzerine kuruludur. Çatışmanın yaygınlığı ve genellikle bununla ilişkili duygusal, fiziksel ve diğer etmenler nedeniyle, insanlar her zaman farklılıklarını barışçıl bir şekilde ele almanın yollarını aramışlardır. Günümüzde uyuşmazlıkların çözümü için çoğunlukla mahkemeler tercih edilmektedir. Mahkemelerde yapılan yargılamalarda, bağımsız ve tarafsız hakimler, çatışma yaşayan taraflar hakkında yazılı ve yazısız hukuk kurallarına göre vermek zorundadır…
 • Yayın
  İhtiyati haczin kesin hacze dönüşmesi ve hacze iştirak
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2023) İyilikli, Ahmet Cahit; Karakaş, Cemal Fazıl; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  İcra takibinin amacı alacaklının alacağına en az masrafla ve olabildiğince süratle kavuşmasının sağlanmasıdır. Bu maksatla birden fazla takip yolu öngörülmüştür. Haciz yolu ile takiplerde borçluya ait veya onun addolunan bir mal veya hak devletin cebri icra organı tarafından paraya çevrilir ve elde edilen paranın alacaklıya ödenmesi suretiyle bu amaç gerçekleştirilir. Ne var ki mal ya da hakkın satılması için İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) ilgili takip yolu için öngördüğü usulün tamamlanması suretiyle icra takibinin kesinleşmesi ve ödeme süresinin ödeme yapılmaksızın geçirilmesi gerekir. Salt bu prosedür dahi çok defa uzun zaman almakta, bu da alacaklının tatminini güçleştirmekte ya da imkânsız hale getirebilmektedir. İşte bu olumsuz sonuçların engellenebilmesi için kanun koyucu ihtiyati haciz kurumunu kabul etmiş ve normatif düzenlemeye tâbi tutmuştur. İhtiyati haciz kesin haciz yetkisinin gelmesi ile kesinleşmekte (icrai hacze dönüşmekte, İİK m.264/son) ve bu dönüşme, alacaklının alacağına kavuşması bakımından bir ilerleme sayılmaktadır. İhtiyati haciz kararı borçlunun mal kaçırması tehlikesinin bertaraf edilmesi amacıyla çoğu kez karşı taraf (borçlu) dinlenilmeden ve yaklaşık ispat kuralları çerçevesinde verilmekte, bu da borçlunun malvarlığında telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Böyle bir tehlikenin ortadan kaldırılabilmesi, en azından azaltılabilmesi için ihtiyati haciz konusu malların satışı, bu haczin kesinleşmesi aşamasına ertelenmiştir. Burada özellik arz eden husus ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmesi için takip edilmesi gereken yasal yollar ile gerek özel hukuk gerek kamu hukuku kaynaklı kesin ve ihtiyati hacizlerin birbiri karşısındaki vaziyeti ile hacze iştirak durumudur. Bu çalışmada bu iki husus ele alınacaktır.
 • Yayın
  Tıbbi müdahalelerde hukuka uygunluk şartları
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2023) Nasrat, Qaisar; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Kişiler, fiziksel veya ruhsal açıdan sağlığında herhangi bir rahatsızlık hissettiğinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı ve tedavi talebinde bulunur. Söz konusu tanı ve tedavi işlemine tıbbi müdahale denilmektedir. Tıbbi müdahaleler birçok yöntemle gerçekleştirilmektedir. Özellikle sürekli gelişen bilim ve teknoloji sayesinde tıbbi müdahale de çeşitlilik göstermektedir. Tıbbi müdahalenin amacı kişinin bozulan sağlığını iyileştirmek olmasının yanı sıra kişinin yaşam ve vücut bütünlüğüne yönelik bir müdahaledir. Dolayısıyla, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen herhangi bir tıbbi müdahale kişilik haklarının ihlali sayılmaktadır. Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahaleler hukuka uygun olarak gerçekleştirilmenin yanı sıra son derece dikkatli ve özenli olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde, sağlık kurumu ve personeline yönelik hukuki ve cezai sorumluluğa yol açmaktadır.
 • Yayın
  Çok partili başkanlık sistemlerde bölünmüş iktidar oluşumunun etki ve sonuçları
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2023) Yakacak, Gülnihal Ahter; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Çok partili başkanlık sisteminde, başkanlık tek bir partinin elindeyken, yasama organını farklı partiler veya koalisyonlar kontrol ettiğinde bölünmüş hükümet ortaya çıkar. Bu bölünme, iki partili bölünmüş hükümet sistemlerinde görülenlere benzer şekilde yasama kilitlenmelerine yol açabilir. Yürütme ve yasama organları arasında iş birliği ve uzlaşma olmadan önemli yasaları geçirmek ve başkanın gündemini uygulamak zorlaşır.
 • Yayın
  Ki̇şisel veri̇leri̇ koruma hukukunda veri̇ sorumlusu ve yükümlülükleri̇
  (On İki Levha Yayıncılık, 2023) Demirbaş, Ali; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Ülkemizde kişisel veri koruması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile yasal düzenlemeye kavuşmuştur. Kişisel verilerin korunmasında sorumluluk taşıyan en önemli kişi olarak veri sorumlusunun KVKK kapsamında belli başlı yükümlülükleri bulunmaktadır. Buna göre veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinden önce kural olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde tutulan Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye gerekli bilgileri vererek aydınlatmak; ilgili kişinin başvurularını cevaplandırmak; veri güvenliğini sağlamak üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve veri ihlali durumunda bu durumu ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu çerçevede veri sorumlusu ve yükümlülüklerini konu edinen monografik bir eserin 2016/679/EU sayılı AB Tüzüğü (GDPR) ile karşılaştırmalı olarak kaleme alınması ihtiyacı bu çalışmanın motivasyonunu oluşturmuştur.
 • Yayın
  Yapay zeka ve iş ilişkileri üzerine yeni Avrupa önerisi
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2023) Tullini, Patrizia; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü; Nalbant, Tuba Zeycan
  Bu makalede Avrupa’nın, Yapay Zeka üzerindeki düzenlemesinin temel ilkelerini ve çalışma hayatındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesi hakkında ulusal yasaların uygulanması incelenmektedir. Özellikle Avrupa Birliği tarafından sunulmuş son tekliflere odaklanmaktadır; örneğin platformlardaki çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Direktif ve Avrupa Birliği Yapay Zeka Yönetmeliği gibi teklifler.
 • Yayın
  Denizyoluyla yolcu taşımalarında taşıyanın ölen yolcunun bagajını koruma yükümlülüğüne dair kısa bir değerlendirme
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2023) Karaarslan, Tekincan Akif; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Denizyoluyla yolcu taşıma sözleşmelerinde yolcuların taşıyanlara karşı korunması ve taraflar arasın daki dengenin gözetilmesi bakımından deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmeleri 2002 tarihli ‘‘Deniz Yoluyla Yolcuların Taşınmasına dair Atina Konvansiyonu” akdedilmiş ve uluslararası taşımacılık ile yeknesaklık sağlamak isteyen kanun koyucu Türk Ticaret Kanunu’nun 1247-1271 maddeleri arasında yer alan “Deniz Yoluyla Yolcu Taşınması” hükümlerini mezkûr Konvansiyon’dan almış ancak mülga kanun döneminde var olan “ölen yolcunun bagajının korunmasını düzenleyen” 1130. maddeyi karayoluyla yolcu taşımalarını düzenleyen m.915’e atıfla 6102 sayılı Kanun’a aktarmıştır. Bu çalışmada Mülga Kanun ile karşılaştırmalı olarak deniz yoluyla yolcu taşımalarında yolcunun taşınma esnasında ölmesi üzerine taşıyanın yolcu bagajı üzerindeki koruma yükümlülüğü incelenmiştir.
 • Yayın
  Toplu iş hukuku
  (Beta Yayınevi, 2023) Tuncay, Aziz Can; Savaş Kutsal, F. Burcu; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  [No Abstract Available]
 • Yayın
  Algoritmik regülasyon: Yapay zekâ ve idarenin regülasyon faaliyeti
  (On İki Levha, 2023) Erol, Ömer Faruk; Erol, Ömer Faruk; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Hayatımızın giderek dijitalleştiği bir dönemde, bilimsel toplantıların çevrimiçi gerçekleştirildiği süreçte, hukuka dair akademik çalışmaların içeriği değişmekte; dijitalleşme, teknolojik gelişmeler ve yapay zekâ dikkati çekerek yeni çalışmaların ana konuları haline gelmektedir. Öte yandan dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler, sadece esası değil usulü de etkilemiş, sosyal bilimciler, “dijital beşeri bilimler / hesaplamalı sosyal bilimler” (digital humanities / computational social science) yaklaşımı çerçevesinde, veri odaklı hesaplamalı yöntemleri kullanmaya başlamışlardır. Bu sosyal bilimler alanındaki esas ve usule dair değişim ve dönüşüm, hukuk alanına “hesaplamalı hukuk çalışmaları” (computational legal studies) olarak yansımış ve veri temelli dijital (hesaplamalı) yöntemlerin kullanıldığı hukuk çalışmalarının ortaya çıkmasını sağlamıştır…
 • Yayın
  Hakemlerin sözleşmesel sorumluluğu
  (On İki Levha Yayıncılık, 2023) Petek, Ömer Faruk; Petek, Ömer Faruk; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Tahkim yargılamasını gerçekleştiren hakemlerin uyuşmazlık taraflarıyla aralarındaki ilişkinin hangi hukuki temellere dayandığı ve hakemin yargı bağışıklığına sahip olup olmadığı günümüzde tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Anglo-Amerikan hukuk sisteminde hakemlerin yargı bağışıklığı olduğu kabul edilirken Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde konuya sözleşmeler hukuku temelinde yaklaşılmaktadır. İsviçre- Türk Hukuku da hakemler ve uyuşmazlık tarafları arasında sözleşmesel bir ilişki temeline dayanmaktadır. Bu çalışmada hem sözleşmeler hukuku hem de muhakeme hukuku üzerinden hakem sözleşmesi ve hakemin sözleşmesel sorumluluğuna yol açabilecek durumlar incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle hakem sözleşmesinin hukuki niteliğine, unsurlarına ve sözleşmeye uygulanacak hükümlere, hakemin sorumluluğuna yol açacak borçlarına değinilmiştir.
 • Yayın
  Kamu görevlisinin etik sorumluluğu
  (Sakarya Üniversitesi, 2023) Erol, Ömer Faruk; Erol, Ömer Faruk; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Türk hukukunda kamu görevlisinin etik sorumluluğuna dair etik ilkelerin kodifiye edilebilmesi ve idarede bu ilkelerin yeknesak bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (KGEKKHK) Resmî Gazete 25486 (8 Haziran 2004), Kanun No. 5176 çıkartılmıştır. Bu kanun ile, kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkeleri belirlenmiş ve uygulamayı gözetmesi amacıyla Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. Kamu görevlilerinin etik sorumluluğuna ilişkin gerçekleştirilen bu yasal düzenleme neticesinde müstakil bir etik sorumluluk rejimi ortaya çıkmıştır. Kamu görevlisinin disiplin hukukuna dair yasal düzenlemeler de göz önüne alındığında etik sorumluluk ile disiplin hukuku arasındaki ilişkiye dair bir takım eksiklikler ve yeni düzenleme ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Bu çalışma kapsamında, etik sorumlulukta kademelenme ve müeyyide eksikliği olarak formüle edilebilecek bu hususlar tespit edilerek, etik sorumluluğun yasal çerçevesi içerisinde inceleme ve değerlendirmeye alınmıştır.
 • Yayın
  Vakıflar Kanunu’nun 17. maddesi çerçevesinde icareteynli ve mukataalı taşınmazların vakfına dönmesi
  (Ibn Haldun University Press, 2023) Çınar, Ömer; Çınar, Ömer; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Osmanlı Devleti’nde icareteynli ve mukataalı vakıflarda mutasarrıfın mirasçı bırakmaksızın ölmesi halinde kural olarak, vakıf malı mahlulen vakfına dönmekteydi. Ancak, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi2 ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu3 , mülkiyet ve yararlanma hakkı şeklinde ikili ayrımı kaldırıldığından, söz konusu icareteynli ve mukataalı vakıf mallarını tasfiye etmek için bir düzenleme kabul edilmiştir. Mülga 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 29.maddesinde, on yıl içinde taviz bedeli ödenmeyerek terkin edilmeyen icareteynli ve mukataalı vakıf kayıtlarının on yılın sonunda kendiliğinden terkin edilmesini ve mülkiyetin mutasarrıfa geçmesini düzenlemiştir. Ancak söz konusu süre içinde, taviz bedeli ödenmeyen ve şerhi terkin edilmeyen taşınmazlar için Kanunkoyucu, 1945 yılında 4775 sayılı Kanunla4 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 29.maddesini değiştirmiş ve süreyi on yıl daha uzatmıştır. Bu hükme göre (2762 sayılı Kanun m.29), “On yıl içinde bu Kanun hükümlerine göre taviz vermek yolu ile icareteyn veya mukataa kayıtları terkin edilmemiş olan gayri menkullerin mülkiyeti on yıl sonunda kendiliğinden mutasarrıflarına geçer ve vakfın hakkı da ivaza dönerek gayri menkulün tamamı bu ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sırada ipotek sayılır...
 • Yayın
  Donation to waqfs in the form of crypto-asset from legal perspective
  (Ibn Haldun University Press, 2023) Solmaz Bilici, Meryem; Solmaz Bilici, Meryem; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Foundations are institutions that are established within the framework of a certain ideal, purpose and charitable thought and work for those. The fulfillment of the determined objectives requires the foundation to have economic support both in its establishment and in the process of its activity. In this respect, it is important for foundations, which have important functions for the society, to adapt to the changing financial system and to establish a sustainable waqfship system. That requires the examination of current financial developments and applications of them for the foundations. Crypto assets, which have attracted great interest in the last decade and whose market share has expanded considerably, should also be evaluated in this context. It can be seen that some foundations started to accept donations as crypto-currency such as UNICEF, Save the Children, Kızılay...
 • Yayın
  Çalışanlar ve işçiler lehine yardım vakıfları
  (Ibn Haldun University Press, 2023) Yıldız, Şükrü; Yıldız, Şükrü; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  6102 sayılı TTK m. 522, anonim şirketin esas sözleşmesinde, şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrımını öngörebileceğini, yardım amacına özgülenen bu yedek akçelerin ve diğer malların şirket malvarlığından ayrılarak, kurulması zorunlu olan bir vakıf veya kooperatifin malvarlığını oluşturması gerektiği, vakıf senedinde, vakıf malvarlığının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağının öngörülebileceği, şirketin bu amaca özgülediği yedek akçeden başka, yöneticilerden, çalışanlardan ve işçilerden aidat alınmışsa, iş ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre yapılan ayırımdan yararlanamadıkları takdirde çalışanlara ve işçilere hiç değilse ödedikleri tutarları ödeme tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte verileceği şeklinde hüküm altına almıştır...