Köprülü sadrazamlar ve sûfî çevreler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İSAR

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
Tarih Bölümü, çok-yönlü, disiplinler-arası, mukayeseli ve sosyolojik bir zenginlik üretmeyi; bu suretle, gerek Avrupa-merkezci veya Batı-merkezci, gerekse dar Osmanlı-Türk odaklı yaklaşımları aşmayı amaçlamaktadır.

Dergi sayısı

Özet

On yedinci yüzyılın ilk yarısında vâiz Kadızâde Mehmed Efendi’nin (ö. 1045/1635) “Kadızâdeliler” adı verilen taraftarları ile Halvetîliğin Şemsî koluna mensup ŞeyhAbdülmecid Sivâsî Efendi’nin (ö. 1049/1639) “Sivâsîler” olarak adlandırılan takipçi ve destekçileri arasında önceleri risâle ve kitaplar aracılığıyla ilmî/fikrî seviyede başlayan ancak gittikçe şiddetlenerek siyasî ve sosyal bir meseleye doğru evrilen dinî temelli tartışmalar yaşanmıştır. Hz. Muhammed döneminden sonra ortaya çıkan bir takım adet ve uygulamaları bidat olarak nitelendirip reddeden Kadızâdeliler, dinî ve sosyal hayata dair birçok meselede toplum tarafından kabul görmüş uygulama ve ritüellere karşı çıkmışlardır. Dönemde yaşanan İdarî ve askerî başarısızlıkları devlet ricâlinin tarikat ehlini himaye etmesine hamlederek halkı galeyana getirmeye çalışan Kadızâdeliler, Şeyhülislâm Bahâî Efendi’den (ö. 1064/1654) aldıkları fetva ve Sadrazam Melek Ahmed Paşa’dan (ö. 1073/1662) aldıkları buyruldu sonrası ı65i’de Demirkapı yakınlarındaki Halveti Tekkesini basıp burada devran eden dervişleri dağıtmışlardır…

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Köprülü Sadrazamlar, Sûfî Çevreler, Osmanlı Tarihi, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf

Kaynak

Osmanlı'da ilm-i tasavvuf

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çalışır, M. F. (2018). Köprülü sadrazamlar ve sûfî çevreler. E. Alkan ve O. S. Arı (Ed.), Osmanlı'da ilm-i tasavvuf içinde (793-802. ss.). İstanbul: İSAR Yayınları.