Bozkır, Betül

Yükleniyor...
Profil fotoğrafı
E-posta Adresi YÖK Araştırmacı Profili Web Sitesi

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Adı Soyadı

Betül Bozkır

İlgi Alanları

Ticaret Hukuku, Özel Hukuk

Kurumdaki Durumu

Aktif Personel

Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 3 / 3
 • Yayın
  Anonim şirket pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı
  (2022) Bozkır, Betül; Bozkır, Betül; Yıldız, Şükrü
  Günümüz ekonomik hayatını şekillendiren en önemli ticaret şirketlerinden biri olan anonim şirketlerde, modern şirketler hukuku anlayışının da etkisiyle şirket yönetiminin pay sahiplerinden ziyade uzman profesyonel kimselere bırakılması eğilimi söz konusudur. Bu durum pay sahiplerinin şirkete yabancılaşmalarına sebep olmakta ve şirket yönetimine karşı korunmalarını da gerektirmektedir. Bu koruma bakımından önemli bir fonksiyon icra eden bilgi alma ve inceleme hakkı bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Hak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437.maddesi çerçevesinde ele alınmıştır.
 • Yayın
  Fikir ve sanat eserleri hakkında lisans sözleşmelerine ilişkin bazı meseleler
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2024) Bozkır, Betül; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Eser sahibinin, organizasyon veya maddi imkansızlıklar sebebiyle eserini kendisinin kullanması, basması, temsil etmesi çoğu zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi hallerde eser sahibinin, bunları yapma imkanı olan kimselere eser üzerindeki mali haklarını kullanma yetkisi tanıması gündeme gelmektedir. Eser sahibinin fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali hakları çeşitli sözleşmelere ve tasarruflara konu edilebilmektedir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında mali hakların devri mümkün olduğu gibi yalnızca mali hakkı kullanma yetkisi de bir başkasına bırakılabilir. Mali hakkın yalnızca kullanma yetkisinin sözleşmeyle bir başkasına bırakılması lisans (ruhsat) sözleşmelerine vücut vermektedir. Bu husus Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.48/2’ de, ‘‘mali hakları sadece kullanma salahiyeti de bir başkasına bırakılabilir. (Ruhsat)’’ şeklinde düzenlenmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ruhsat ibaresi kullanılmakla birlikte doktrinde bu sözleşme çoğunlukla lisans sözleşmesi kavramıyla ele alınmaktadır. Lisans sözleşmelerine ilişkin doktrinde en tartışmalı olan meselelerin başında sözleşmenin hukuki niteliği gelmektedir. Bu tartışma lisans sözleşmesinin lisans alana hangi hakları verdiğinin tespit edilmesi ve lisans alan kimsenin lisans hakkına müdahale edilmesi halinde doğrudan doğruya harekete geçip geçemeyeceğine ve dava açıp açamayacağına ilişkin tartışmalar bakımından da oldukça önem arz etmektedir. Lisans sözleşmesi ile lisans hakkı elde eden lisans alan kişinin, bu yetkisini kullanmasını engelleyen müdahalelere karşı, doğrudan doğruya hareket edip edemeyeceği hususuna ilişkin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, Sınai Mülkiyet Kanunu m.158 de marka lisans sahipleri hakkında öngörülmüş olduğu gibi lisans hakkı sahibinin dava hakkına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla doktrindeki görüşler de bu açıdan oldukça geniş bir yelpaze göstermektedir. İşbu çalışmada lisans sözleşmesi yukarda bahsedilen hususlar kapsamında ele alınarak konuya ilişkin doktrinde yer alan görüşler ve yargı kararları çerçevesinde incelenecektir.
 • Yayın
  AB müktesebatı uyum süreci ilerleme raporlarında yer alan 6. fasıla ilişkin (şirketler hukuku) sonuçların değerlendirilmesi çalıştayı kitabı: TÜBİTAK 3005 projesi-proje no: 123K011-2023
  (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2023) Yıldız, Şükrü; Bozkır, Betül; Göğüş, Emine; Kol, Hüseyin Yağızhan; Yıldız, Şükrü; Bozbayındır, Gülşah Bostancı; Badak, Zehra; Saat, Dursun; Bozkır, Betül; Göğüş, Emine; Kol, Hüseyin Yağızhan; Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  Türkiye, 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamış, 3 Ekim 2005’te ise tam üyelik müzakerelerine başlayarak yeni bir sürece geçmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolundaki kriterlerinden birisi, Avrupa Birliği müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması olmuştur. Bahse konu müktesebat, 35 fasıl altında sınıflandırılmış olup, şirketler hukukuna ilişkin müstakil bir fasıl olan 6. fasıl da bu kapsamda açılmıştır. Bu çerçevede 2011 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yapılan mevzuat çalışma ve uygulamaları sonrasında, Türkiye’nin şirketler hukuku alanında ileri düzeyde olduğunun açıkça belirtilmesine rağmen 6. fasıl halen kapatılmamıştır…