Kuşakcı, Sümeyye

Yükleniyor...
Profil fotoğrafı
E-posta Adresi ORCID Profili WoS Profili Scopus Profili YÖK Araştırmacı Profili Google Akademik Profili TR-Dizin Profili SOBİAD Profili Web Sitesi

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen tüm şirketler ve kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar.

Adı Soyadı

Sümeyye Kuşakcı

İlgi Alanları

Business Ethics, Leadership, Human Resources, Management, Strategic Management

Kurumdaki Durumu

Aktif Personel

Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 10 / 20
 • Yayın
  İslam i̇ş ahlâkı alan yazını: Si̇stemati̇k bi̇r derleme
  (Kriter Yayınevi, 2022) Kuşakcı, Sümeyye; Kuşakcı, Sümeyye; Elibol, Fatih; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Ahlâk insan davranışlarına rehberlik edecek ilkelerle, diğer bir deyişle bir ömrü nasıl yaşamak gerektiğiyle ilgilenir. İşte bu sebeple “insanlar, ilk medeniyetlerin kuruluşundan beri, kendi hareketlerinin değerlendirilmesi temeline dayanan ahlâk ile uğraştılar” (Topçu, 2022). Ahlâk Arapça’da “seciye, tabiat, huy” gibi mânalara gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur. Sözlüklerde çoğunlukla insanın fizik yapısı için halk, mânevî yapısı için hulk kelimelerinin kullanıldığı kaydedilir” (Çağrıcı, 1989). Bu tanım doğrultusunda denebilir ki ahlâk insanın insan olma çabasının bir tezahürüdür. “İnsan, tabii güdülerini bir yüksek değerler setine göre disipline eder ve yönetirken, ilgilerini ben merkezlilikten diğerkâmlığa doğru genişletirken ahlâki davranışlar sergiliyor demektir” (Orman, 2009). Türkçe’de son yıllarda ahlâk yerine etik kavramı da kullanılmaktadır. Etik “karakter, davranış, tutum, gelenek” anlamlarına gelen ethos kökünden türetilmiştir. Etik, bir toplumun kendine has değer yargılarıyla o toplumu yönlendiren kurallar bütünüdür. Kısaca iyi-kötü/doğru-yanlışa ilişkin bir davranış setidir (Bektaş, 2016). Velasquez'e (2011) göre etik, ahlâki kararlarda yer alan yargılarla ilgilidir; bu normatif yargılar bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu belirtir ya da ima eder. Böylece aktörler bir eylemde bulunup bulunmamaları gerektiğine ilişkin karar verebilirler…
 • Yayın
  Qābus-nāma on virtuous leadership: A medieval model for modern business
  (Routledge, 2023) Kuşakcı, Sümeyye; Kuşakcı, Sümeyye; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  There is no doubt that social life necessitates the emergence of a ruler. Since leadership is such a broad concept, it became one of the most discussed and researched topics in all areas of social sciences. Both myths and legends, and religious texts describing great leaders and writings about concepts and principles of leadership date back to the emergence of early civilizations. Considering that leadership research has its root in classical texts, these historical manuscripts could be utilized to improve our understanding of leadership. Among many others (Bragues, 2008; Cheng, 2010; Flynn, 2008; Jain & Mukherji, 2009; Klein, 1998; Takala, 1998; Williamson, 2008) relating ancient texts to modern business leadership, Newton (1986) has discussed the relevance of The Republic to understand and shape modern corporations. Although the state and business corporation are distinct institutions, obvious similarities exist between them. Plato’s search for justice within state administration might lead to our search for profitable and sustainable business management…
 • Yayın
  Yaygın eğitim kurumu öğretmenlerinin müdür algıları : İBB İsmek örneği
  (Önder İmam Hatipliler Derneği, 2020) Kırtan, Esra; Kuşakcı, Sümeyye; Kuşakcı, Sümeyye; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Kompleks fenomenleri daha yalın ve anlaşılabilir bir biçimde ortaya koyan metaforlar son yıllarda sosyal bilimler araştırmalarında oldukça rağbet görmektedir. Bu nitel araştırma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İSMEK) görev yapan öğretmenlerin müdür kavramına ilişkin zihinsel algıları metaforlar aracılığı ile tespit edilmek istenmiştir. Araştırmaya İSMEK bünyesinde farklı branşlarda istihdam edilen 180 öğretmen katılmıştır. İlgili alan yazınında daha çok yaygın eğitim kurumlarında uygulandığı gözlemlenen bu yaklaşım, bir örgün eğitim kurumu olan İSMEK’te hâkim olan yönetici algısını ve yönetim uygulamalarını değerlendirmeyi hedeflemiştir. Araştırmanın sonucunda 119 metafor, üç ana ve 22 alt kategoriye ayrılmıştır. Öğretmenlerin mevcut müdürlerine yönelik olumlu ve olumsuz algılarının yanı sıra, ideal müdür algıları da keşfedilmiştir. Beklenen / olması gereken müdür davranışı algısına ilişkin yedi alt kategori şu şekilde sıralanmaktadır: Geliştiren, Değer Veren / Özen Gösteren, İyi Davranan / İyi Hissettiren, Koruyan, Adaletli, Sert ve Aracı. Mevcut müdür davranışına ilişkin pozitif metafor kategorileri, Adaletli / Şeffaf, Geliştiren, İyi Davranan / İyi Hissettiren, Koruyan, Temiz / Düzenli, Aracı ve Muktedir iken; sekiz negatif metafor kategorileri ise şunlardır: Kibirli, Agresif, Buyurgan, Seviyesiz, Rahatsız Eden, Değişken, Aceleci ve Cezalandıran. Araştırmamız kapsamında ortaya çıkan mevcut müdür algısına ilişkin metaforların yaklaşık olarak % 60’ı pozitif, geri kalanı ise negatif içeriklidir. Pozitif metaforların arasında iyi davranan / iyi hissettiren ve geliştiren müdür davranışı öne çıkmaktadır. Negatif metaforlara baktığımızda ise, birinci sırayı rahatsız eden lider davranışları almıştır. Onu agresif ve değişken müdür davranışları izlemektedir. Çalışmamız kapsamında elde ettiğimiz kategoriler arasında, öncelikli olarak Koruyan, Geliştiren, Muktedir ve Buyurgan kategorileri daha önceki çalışmalarla da desteklenmektedir.
 • Yayın
  Diversity in the board of directors and the social sustainability pillar of the firm: Evidence from countries with high environmental, social, and governance scores
  (Common Ground Research Networks, 2022) Amiri, Misagh Haji; Kifo, Nour; Kuşakcı, Sümeyye; Kuşakcı, Sümeyye; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  This study aims to empirically test the relationship between board demographic diversity and firms' social sustainability in countries with high Environmental, Social, and Governance (ESG) scores. The board demographic diversity was measured based on two dimensions: gender and cultural dimensions. Social sustainability was studied through four dimensions: workforce, human rights, community, and product responsibility. The panel data was attained through Thomson Reuters Eikon Database for 1491 firms from ten countries from 2014-2018. The empirical model was tested by two dynamic panel data methods: Generalized Least Squares (GLS) and Ordinary Least Squares (OLS). Findings suggest that gender diversity has a positive impact on all four dimensions of social sustainability. There is also a positive and significant relationship between cultural diversity and three dimensions of social sustainability: workforce, community, and product responsibility. However, cultural diversity has shown an insignificant and negative relationship with the human rights dimension.
 • Yayın
  Towards sustainable cities: A sustainability assessment study for metropolitan cities in Turkey via a hybridized IT2F-AHP and COPRAS approach
  (Elsevier, 2022) Kuşakcı, Sümeyye; Yılmaz, Mustafa Kemal; Kuşakcı, Ali Osman; Sowe, Samba; Nantembelele, Fatuma Abdallah; Yılmaz, Mustafa Kemal; Kuşakcı, Ali Osman; Kuşakcı, Sümeyye; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Accelerating trends of urbanization enforce the integration of sustainability principles into urban planning in a local scale to foster prosperity for the next generation of cities. This study incorporates fifty-three indicators on economic, social, environmental, and institutional dimensions to develop a Sustainable Cities Index (SCI) and assess the sustainability performance of thirty metropolitans in Turkey over 2010-2018. Turkish metropolitans constitute an appealing case study due to the rapid urbanization within the same time span. To answer how new metropolitans have been doing and whether they perform better than formerly declared metropolitans in Turkey, we propose a novel methodology with three stages that hybridizes Interval Type-2 Fuzzy Analytical Hierarchy Process (IT2F-AHP) and Complex Proportional Assessment of Alternatives (COPRAS). The former captures a high degree of uncertainty due to the subjective weight assignment by the experts, while the latter calculates aggregate scores for 30 cities. Finally, we conduct posthoc analyses to examine the significance of the urbani-zation policies in Turkey on the SCI scores. Thus, the study provides valuable insights into urbanization practices and encourages local administrations to spend more effort balancing the benefits and costs of public policies on sustainability.
 • Yayın
  İşyeri arkadaşlığı işe adanmayı kolaylaştırır mı? İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünde bir inceleme
  (Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 2022) Reyhan, Ayşe; Kuşakcı, Sümeyye; Kuşakcı, Sümeyye; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Araştırmanın amacı, çalışanların işyeri arkadaşlığı algısı ve işe adanmışlık düzeyleri arasındaki ilişkinin anlamlılığının incelenmesidir. Bu amaçla araştırmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünde görev yapan 121 iş gören katılmıştır. Verilerin toplanmasında İşyeri Arkadaşlığı Ölçeği ve Utrecht İşe Adanmışlık Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS programı üzerinde Faktör Analizi, Bağımsız Örnekler t-Testi, ANOVA ve Pearson Korelasyonu kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların işyerinde kurdukları arkadaşlıklara ilişkin değerlendirmeleri genel olarak olumludur. İşyeri arkadaşlığı cinsiyet, yaş, medeni durum gibi demografik faktörlerden etkilenmezken; eğitim seviyesi ve çalışılan birim işyeri arkadaşlığı üzerinde anlamlı farklılıklara yol açmaktadır. Öte yandan katılımcıların işe adanmışlık düzeylerinin de yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yoğunlaşma, en düşük ortalamaya sahip alt boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. Medeni durum ve çalışılan birimin işe adanmışlığı anlamlı bir biçimde etkilediği görülmüştür. Son olarak, personelin algıladığı işyeri arkadaşlığı ile işe adanmışlık düzeyi arasında olumlu yönde ancak zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
 • Yayın
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi hızır acil ambulans çalışanlarının motivasyonunu etkileyen faktörlerin incelenmesi
  (Melih Topaloğlu, 2023) Burmalı, Özgür; Kuşakcı, Sümeyye; Kuşakcı, Sümeyye; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Amaç – Acil sağlık hizmetleri kapsamında görev yapan acil ambulans çalışanları hayati önem taşıyan bir hizmet sunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı öncelikle acil ambulans çalışanlarının motivasyonlarını belirleyen faktörlerin ortaya çıkarılarak acil sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması ve olası hataların azaltılmasıdır. Ayrıca acil ambulans çalışanlarının motivasyonunu etkileyen faktörlerin demografik özellikler bağlamında farklılık gösterip göstermediği araştırılarak farklı demografik grupların motivasyonlarını artırmada uygulanması gereken alternatif yöntemler belirlenmeye çalışılmaktadır. Yöntem – Çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hızır Acil ambulans çalışanları özelinde yürütülmüştür. Araştırmanın ana kütlesini İstanbul ili içerisinde Silivri’den Kartal’a kadar 35 istasyonda İBB’ye bağlı 112 Hızır Acil ambulanslarında çalışan 14 doktor, 120 paramedik, 144 ATT ve 120 sürücü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket 56 soru ve üç kısımdan oluşmaktadır. Toplanan verinin değerlendirilmesinde SPSS 25 programından yararlanılmıştır. Bulgular – Ambulans çalışanlarının motivasyonlarının görev türüne, yaşa ve kurum içi kıdeme göre farklılık gösterirken, cinsiyete, eğitim durumuna ve medeni duruma göre farklılık göstermediği görülmüştür. Yine ambulans çalışanlarının motivasyonunu etkileyen faktörlere yönelik algılarının görev türüne, yaşa, eğitim durumu ve kurum içi kıdeme göre farklılık gösterirken, cinsiyete ve medeni duruma göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öte yandan ambulans çalışanlarının motivasyonları üzerinde en etkili faktörün örgütsel ve yönetimsel faktörler olduğu, ekonomik faktörlerin ise en az etkiye sahip olduğu görülmüştür. Tartışma – Araştırma sonuçları literatürdeki benzer çalışmalarla paralellik göstermektedir. Ancak cinsiyet, medeni durum ve eğitim seviyesinin motivasyona etkisi nokasında farklı sonuçlar bulan araştırmalar da mevcuttur. Ayrıca, ekonomik faktörlerin diğer motivasyon fakörlerinden daha belirleyici olduğunu tespit eden çalışmalara da rastlanmıştır.
 • Yayın
  Inspirations for corporate sustainability from Umar ibn Al-Khattab’s administration
  (2018) Kuşakcı, Sümeyye; Kuşakcı, Sümeyye; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Throughout history, humankind had principally pursued basic principles in order to maintain agricultural, fiscal and social sustainability. To put it all in simple terms, these practices were centuries-long traditions, not sustainability efforts. By the time homo economicus appeared with an inevitable intention of profit-maximization, rules of the game have drastically changed. The world was riding to final destination at full speed and we launched the concept of sustainability as if it was totally brand-new approach. More precisely, even though sustainability as a modern phenomenon has its roots in 1970s, there exist writings and implications from history directly or indirectly addressing managerial sustainability. Among them, administrative implications of Umar ibn Al-Khattab who is the second Rightly Guided Caliph after Prophet Muhammad deserve a particular interest. He was accepted as the great-grandfather of Islamic administration, as he established the initial forms of divan, public treasury, court, land revenue department, police department, intelligence service, etc. in Islamic history. Originating from Al-Medina and Mecca in the Arabian Peninsula, in his reign Islam expanded to Iraq, Iran, Egypt, Palestine, Syria, North Africa and Armenia. Literature review revealed that Umar has not been adequately investigated in terms of his managerial efforts. This work firstly attempts to discover the moral and administrative principles on which Umar constructed a sustainable state structure. Besides the inspirations for the corporate sustainability from his practices will be discussed.
 • Yayın
  A historical approach to sustainability in management
  (Business and Organization Ethics Network (BON), 2018) Kuşakcı, Sümeyye; Kuşakcı, Sümeyye; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Even though sustainability as a modern phenomenon has its roots in 1970s, there exist historical texts directly or indirectly addressing managerial sustainability. Among these texts, books of advice deserve a particular interest because of their relevance to the field of management. Kutadgu Bilig is an advice text written by Yusuf Khass Hajib of Balasagun in 1070 and presented to the reigning prince of Kashghar. It has been accepted as “the oldest monument of Islamic Turkish literature”. According to Yusuf the key to a sustainable management is justice: “And if you desire everlasting kingdom, then do justice and remove injustice from the people”.This study aims to show the relevance of justice to discussions around the concept of sustainable development, specifically sustainability in management. Our work initially analyzes the concept of justice from Western and Islamic perspectives, and secondly reviews discourses of Yusuf in the matter of justice. Lastly, it is attempted to derive concrete implications for a sustainable management from Yusuf's approach to justice.
 • Yayın
  Yürüdüğüm yolun bedeli hayatım olmalı!
  (İbn Haldun Üniversitesi, 2018) Kuşakcı, Sümeyye; Kuşakcı, Sümeyye; Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Uzun zaman önceydi. Daha yüzyıl dönmemişti. Kanımızın deli aktığı zamanlardı. Çantamda 33’lük bir tespih, bir de çakı taşıdığım doğruydu. Okul dönüşü apartman zillerine basıp kaçtığım da doğruydu. Çocuktuk bir yanımızla hâlâ. Diğer yanımız büyümeye hevesli… Dilimizde hep iddialı cümleler: Hayat iman ve cihat! Sakarya’ya seslenirdik fırsat buldukça. O aktıkça, biz coşardık sanki… Geyve’nin gülleri vardı bir de. Koklamaya kıyamazdık.