Birimler

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Güncel Gönderiler

Listeleniyor 1 - 19 / 19
 • Organizasyon Birimi
  Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümü
  Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen tüm şirketler ve kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar.
 • Organizasyon Birimi
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
  Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün vizyonu, özellikle Avrupa ve Orta Doğu dillerinde yazılmış eserleri hem birbirleriyle hem de Türk Edebiyatı’yla mukayese ederek, medeniyetlerin geçişkenliği hakkında bilgi üretmek ve farkındalık yaratmaktır. Eleştirel bakış açısının temel alınacağı Bölümde, edebiyat, dil, kültür, sinema alanlarındaki gelişmeleri yakından takip edip, tartışmalara katkı sağlayacak bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 • Organizasyon Birimi
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü
  Tarih Bölümü, çok-yönlü, disiplinler-arası, mukayeseli ve sosyolojik bir zenginlik üretmeyi; bu suretle, gerek Avrupa-merkezci veya Batı-merkezci, gerekse dar Osmanlı-Türk odaklı yaklaşımları aşmayı amaçlamaktadır.
 • Organizasyon Birimi
  Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
  Eğitim Bilimleri Fakültemiz, kuram ve uygulamaların öğretildiği bir yer olmanın ötesinde, fikirlerin yeşerdiği, yeteneklerin geliştiği ve ömür boyu süren arkadaşlıkların kurulduğu dinamik ve çeşitlilik gösteren bir topluluktur.
 • Organizasyon Birimi
  Rektörlük, Kütüphane Daire Başkanlığı
  İbn Haldun Üniversitesi Kütüphanesi, geçmişin ve geleceğin harmanlandığı hibrit yapıda bir kütüphanedir. Kütüphane, araştırmacıların çalışmaları sırasında ihtiyaç duyacakları kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak için uluslararası standartlara göre kurulmuştur.
 • Organizasyon Birimi
  Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı
  Enstitü, “Medeniyet Araştırmaları” alanını haddizatında müstakil bir araştırma sahası olarak ihdas etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Medeniyet Araştırmaları alanının kendi çözümleme düzlemlerini tarif etmek ve alanı yönlendirecek ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yaklaşımları teklif etmek için çalışmaktadır. Medeniyet Araştırmaları, mevcut disiplinlerin yaklaşımlarının çözümlemekte yetersiz kaldığı, yerel veya dünya ölçeğinde, insanlığın karşılaştığı farklı meseleleri anlamaya yönelik, çok disiplinli ve alternatif bakışlara imkan veren bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır.
 • Organizasyon Birimi
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
  İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı disiplinin ilgilendiği konular itibarıyla günümüzde ihtiyaç duyduğumuz uzmanları ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedefler. Uluslararası sistemde meydana gelen çatışmalar, savaşlar, insani krizler ve daha özelde ise Türkiye’nin gerek içerideki güvenlik sorunları gerekse de çevre coğrafyamızda yaşanan savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar ve göç gibi problemleri nedeniyle iyi yetişmiş Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanlarına ihtiyacı vardır.
 • Organizasyon Birimi
  Rektörlük, Yabancı Diller Okulu
  İbn Haldun Üniversitesi Diller Okulunun sunduğu İngilizce Hazırlık Programının genel amacı, iletişimsel yaklaşımı kullanarak öğrencileri akademik çalışmalara hazırlamak ve onları etkin, istekli ve kendi kendilerine öğrenebilir bireyler olmaya teşvik etmektir. İngilizce Hazırlık sistemi kurulurken öğrencilerimizin profilleri ve üniversitemizin akademik gereksinimleri göz önüne alınarak Modüler Sistem uygulanması uygun görülmüştür. Uygulamaya konulan Modüler Sistem, seviye gruplarına göre öğrencilerin devam edecekleri modüller sonunda hedeflenen dil becerilerine ulaşmalarını sağlar ve dil eğitim verimliliğin artmasına yardımcı olur.
 • Organizasyon Birimi
  İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
  Köklü bir geçmişe sahip olan İslami İlimler, güçlü bir gelenek oluşturmuştur. Bu gelenek içerisinde, akıl ile vahiy, fizik ile metafizik arasında uyum sağlanmıştır. Ne var ki modern dönemde bu uyum bozulduğu için daha önce var olmayan dinî , hukukî, itikadî, sosyal, psikolojik vb. pek çok problemle karşılaşılmıştır. Bu problemlere çözüm üretilmesi, din ile dünya arasındaki uyum ve yakınlaşmanın yeniden tesisini gerektirmektedir. Bu da İslami ilimlerde nitelikli çalışmalar yapmakla mümkündür.
 • Organizasyon Birimi
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
  Sosyoloji Bölümü, bireysel ve toplumsal düzeyde fikrî bağımsızlığı kazandırmaya yönelik yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bölüm, eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.
 • Organizasyon Birimi
  Rektörlük, Genel Sekreterlik
  Genel sekreterlik, üniversitenin tüm idari ve akademik faaliyetlerinin koordinasyonunu ve yönetimini sağlar. Ayrıca özel projelerin koordinasyonu, yurtdışı görevlendirmeler, sergi ve konferans organizasyonu gibi konular görevleri arsında yer alır.
 • Organizasyon Birimi
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma odaklı bir bölüm olarak tasarlanmıştır. Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi sayısı ve çeşitliliği bölümün kimliği ve öğretim pedagojisinin uluslararası bir anlayışla şekillenmesini sağlamaktadır. Müfredat ve ders içerikleri bugünün sorunlarını anlamaya ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlanmıştır. Avrupamerkezci bir pedagojinin ötesine geçilerek farklı kültür ve medeniyet birikimleri mukayeseli olarak incelenmektedir. Türkiye’nin karşılaştığı siyasi meseleler bölgesel ve küresel bağlamla etkileşim içerisinde incelenemektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’in alt dalları olan Uluslararası İlişkiler, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyaset Teorisi ve Türkiye Siyasetine dair dersler müfredat içerisinde yer almaktadır.
 • Organizasyon Birimi
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü
  Psikoloji Bölümü BSc, MA, MSc ve PhD dereceleri sunmaktadır ve bu çalışma alanları gelişmektedir. Psikoloji biliminin ele aldığı konular, beynin işlevlerinden toplumsal hareketlerin incelenmesine, çocuk gelişiminden ruhsal bozuklukların nasıl tedavi edilebileceğine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yer alır. Bu zenginlik, psikolojinin birçok farklı, ancak birbiriyle etkileşim içinde olan alt alanlarının bulunduğu anlamına gelmektedir.
 • Organizasyon Birimi
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümü
  İktisat Bölümü, başta Türkiye ve çevre ülkeler olmak üzere küresel ekonomileri anlayan, var olan sorunları analiz ederken, iktisadi kuramları ve kavramları yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Organizasyon Birimi
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı
  İş dünyasının giderek karmaşıklaşan ve dinamik hale gelen yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel çatı altında aynı amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple de, işletmenin tüm işlevlerini bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirebilecek ve bu hususları faaliyet gösterilen ekosistemin diğer dinamikleri ile uyumlu yönetebilecek bireylere duyulan ihtiyaç artmıştır. Ayrıca, teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler rekabetin sahasını genişletmiş ve özellikle üretim, dağıtım, pazarlama ve finans alanlarında entegre bilgi birikimine sahip, yönetsel becerisi yüksek insan kaynağına önemli ölçüde bir talep doğurmuştur.
 • Organizasyon Birimi
  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
  Sosyal bilimlere münhasır uluslararası bir araştırma üniversitesi bünyesinde yer alan Temel İslami İlimler Yüksek Lisans programı kendi alanında küresel çapta nitelikli bir eğitim ve öğretimin şartlarını oluşturacak şekilde kurgulanmıştır.
 • Organizasyon Birimi
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü
  Bölüm, uluslararası standartlarda nitelikli bilgi üretmeyi, özellikle İslam felsefesi, Türk düşüncesi ve fenomenoloji geleneğini merkeze almayı ve bu meyanda felsefi bilgi üretilmesini amaçlamaktadır. Batı'da gelişen felsefenin soy kütüğünde sadece Yunan, Helenistik ve Hıristiyan değil, İslam felsefi mirası da yer almaktadır.
 • Organizasyon Birimi
  İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Fakültesi
  Bütünleşik bir program yapısı ile iletişim alanının bütün alt disiplinlerini kapsayacak şekilde yapılanmıştır. Bölüm, İletişimin iki farklı alanı olan medya ve pazarlama iletişimi uzmanlıkları ile ilgili eğitim programları sunmaktadır.
 • Organizasyon Birimi
  Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü
  İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikrî bağımsızlığa sahip, çokdilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.