Google Analytics Usage DataNow showing items 560-579 of 811

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Öcal, H. (2018). Kendi dilinden 10 başlıkta Dr. Hakkı Öcal. Açık Medeniyet, 4, 34. [1]
   Öcal, H. (2018). Senfoni yönetme sanatı. Açık Medeniyet, 4, 3. [1]
   Öcal, H. (2018). The mystery of Gallipoli and occupation. Açık Medeniyet, 5, 3. [1]
   Öcal, Hakkı. (2017). Montesquieu'nun Kayıp Mektupları [1]. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 35, 86-88 ss. [1]
   Öcal, Hakkı. (2018). Montesquieu'nun Kayıp Mektupları [2]. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 42, 78-80 ss. [1]
   Öncel, M. (2017). 11.-14. yüzyıllar arasında musiki. In A. H. Turabi (Ed.), Türk Din Musikisi El Kitabı, (43-47 pp.). Ankara: Grafiker Yayınları. [1]
   Öncel, M. (2017). Ebü'l-Ferec el-İsfahânî. In İ. H. Üçer (Ed.), İslam Düşünce Atlası, Volume 1, (361 pp.). Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi. [1]
   Öncel, M. (2017). İbn Zeyle. In İ. H. Üçer (Ed.), İslam Düşünce Atlası, Volume 1, (377-378 pp.). Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi. [1]
   Öncel, M. (2017). Türkiye’de ilk klasik sanatlar ve mûsikî proje okulu İstanbul Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde mûsikî eğitiminin mevcut durumu, eğitim müfredatının değerlendirilmesi ve öneriler. Geçmişten Günümüze Uluslararası Dinî Mûsikî Sempozyumu, 03-04 Kasım 2017, Amasya. [1]
   Öncel, M. (2018). [Kitap incelemesi] : “Kubilay Aktulum, Müzik ve Metinlerarasılık: Müziklerarası / Göstergelerarası Etkileşimler ve Aktarımlar, Konya: Çizgi Kitabevi, 2017". İnsan ve Toplum Dergisi, 8 (3). [1]
   Öncel, M. (2018). Cemalüddîn Hasan İbn Ahmed'in Kitâbü Ravzati'l-Müstehâm Fî İlmi'l-Engâm isimli eseri (İnceleme ve çeviri). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(5), 243-261. [1]
   Öncel, M. (2018). Hasan B. Ahmed B. Ali El-Kâtib’in Kemâlü Edebi’lğınâ adlı eserinde ses, aralık, nağme, cins ve cem‘ kavramı. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(40), 163-188. [1]
   Öncel, M. (2018). Mehmet Akif Ersoy hayatı. T. Ahmet Hakkı (Ed.), Mehmet Akif Ersoy hayatı, musiki yönü ve bestelenmiş şiirleri içinde (1-13. ss.). Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yayınları. [1]
   Öncel, M. (2018). Türk din mûsikîsinde kasîde formu (Hafız Emin Işık örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(12), 306-322. [1]
   Öncel, M. (2018). Türk din mûsikîsinde mevlid formu (Bekir Sıtkı Sezgin Velâdet Bahri örneğinin notasyonu ve makam analizi). Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 18(2), 1102-1133. https://dx.doi.org/10.30627/cuilah.479963 [1]
   Öncel, M. (2019). Şanlıurfa müziğinde hoyrat ve hoyratçılık: Yaşar Özden örneği. İSTEM, (34), 353-362. [1]
   Öncel, M. (2019). XI. yüzyıl mûsikî nazariyecilerinden İbn Zeyle’nin El-Kâfî Fi’l-Mûsikâ adlı eserinde “ses, nağme, aralık, cins ve cem” kavramı, 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, 14-17 Şubat 2019. (ss. 239-251). [1]
   Öncel, M. (2019). XI. Yüzyıl mûsikî nazariyesinde kullanılan terimler: “Kemâlü Edebi’l-Gınâ ve el-Kâfî Fi’l-mûsikâ” örneği. Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (50), 39-59. [1]
   Övenç, G. ve Varlı, Y. (2019). Küresel bağlamda para politikası ve finansal piyasalar: Türkiye için analizler ve öneriler. İstanbul: Yalın Yayıncılık. [1]
   Özal, Hakkı. (2018). Montesquieu'nun Kayıp Mektupları [3]. Lacivert Yaşam Kültürü Dergisi, 43, 78-80 ss. [1]