Institutional Repository Access Map (Top 10)Now showing items 1-6 of 6

  • Köprülü sadrazamlar ve sûfî çevreler 

   Çalışır, Muhammed Fatih. (İSAR Yayınları, 2018)
   [On yedinci yüzyılın ilk yarısında vâiz Kadızâde Mehmed Efendi’nin (ö. 1045/1635) “Kadızâdeliler” adı verilen taraftarları ile Halvetîliğin Şemsî koluna mensup Şeyh Abdülmecid Sivâsî Efendi’nin (ö. 1049/1639) “Sivâsîler” ...]
  • Osmanlı modernleşmesi ve eğitim 

   Baysan, İbrahim Vehbi. (Kültür Konseyi Derneği, 2018)
   [Benim aslında doktoram Manchester Üniversitesi'nden tam da bu konuda: "Tanzimat Dönemi Devlet Eğitim Politikası". Bu çalışmayı İngiltere'de, Manchester'da yaparken bir endişeye kapıldım; sandım ki Türkiye'ye geldiğimde ...]
  • Sultan V. Mehmed Reşad dönemi ve toplumu dönüştürme aracı olarak Milli Eğitim 

   Baysan, İbrahim Vehbi. (TBMM Milli Saraylar, 2018)
   [Yeni bir anayasanın ikinci kez ilân edildiği ve bu sürece atfen II. Meşrutiyet dönemi olarak da anılan 1908-1918 yılları, Sultan V. Mehmed Reşad’m aralıksız tahtta olduğu bir süreçtir. Bu dönem, yani Meşrutiyetin ilânı ...]
  • Bir zamanlar Rusya'da 

   Berktay, Halil. (Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 2019)
   [“Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” sergisi, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan dramatik değişikliklerin ve radikal yeniliklerin zemin sağladığı entelektüel ve artistik gelişmelerin, sadece Rus sanatsal ...]
  • Once upon a time in Russia 

   Berktay, Halil. (Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 2019)
   [The ‘Dreaming the Future. Russian Avant-garde Art and Design’ exhibition does not only focus on the dramatic changes and radical developments that happened during first quarter of the 20th century and prepared the groundwork ...]
  • Osmanlı'da modernleşme-reform ve eğitimin kısa tarihi (Takdim) 

   Baysan, İbrahim Vehbi. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019)
   [Günümüzden yüzyıllar önce geleneksel eğitim iki ana mecrada gerçekleşiyordu: Küçük yaştan itibaren çocuklar ilk eğitimlerini mahalle mekteplerinde tamamladıktan sonra ya devlet bürokrasisine dahil oluyor ve birine ·yamanarak" ...]