Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorIşık, Yakup
dc.contributor.authorÇelik, Eyüp
dc.date.accessioned2021-03-23T13:21:33Z
dc.date.available2021-03-23T13:21:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationIşık, Y. ve Çelik, E. (2020). Ergenlerde psikolojik sağlamlığın sosyal dışlanma, sosyal kaygı, cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(27), 174-209 .en_US
dc.identifier.issn2528-9527
dc.identifier.issn2528-9535
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opus.642037
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1428
dc.description.abstractBu araştırmada ergenlerde psikolojik sağlamlık düzeyi sosyal dışlanma, sosyal kaygı, cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından incelenmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (ÇGPSÖ-12), Ergenler İçin Sosyal Dışlanma Yaşantısı Ölçeği (ESDYÖ) ve Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği (ESKÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul’un Başakşehir (1 lise), Bayrampaşa (1 lise), Gaziosmanpaşa (1 lise) ve Sultangazi (4 ortaokul, 2 lise) ilçelerinden farklı nitelikteki devlet okullarının 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfına devam eden gönüllü 521 öğrenciden oluşmaktadır. Bu okulların 2’si Ortaokul, 2’si İmam Hatip Ortaokulu 2’si Anadolu Lisesi, 1’i İmam Hatip Lisesi ve 2’si Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam sayısı 9’dur. Katılımcıların 258’i (%49.5) kız, 263’ü (%50.5) erkek öğrenciden oluşmakta, 97’si (%18.62) 7. sınıfa, 116’sı (%22.26) 8. sınıfa, 108’i (%20.73) 9. sınıfa, 103’ü (%19.77) 10. sınıfa ve 97’si (%18.62) 11. sınıfa devam etmektedir. Verilerin analizinde korelasyon analizi, regresyon analizi, t-test ve tek yönlü varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada sosyal dışlanmanın alt boyutlarının her ikisiyle (görmezden gelinme, dışlanma) ve sosyal kaygı ile psikolojik sağlamlık arasında negatif anlamlı ilişkiler tespit edilmiş, ayrıca görmezden gelinme, dışlanma ve sosyal kaygının psikolojik sağlamlığın anlamlı yordayıcıları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan cinsiyet değişkeni açısından psikolojik sağlamlık düzeyi anlamlı farklılık göstermezken, sınıf düzeyi açısından bakıldığında 9. sınıfa devam eden ergenlerin psikolojik sağlamlığının 7. sınıfa devam edenlere kıyasla oldukça düşük düzeyde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular alanyazın ışığında tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study examines resilience level among adolesences in terms of ostracism, social anxiety, gender and grade level. The Child and Youth Resilience Measure, The Ostracism Experience Scale For Adolescents and The Social Anxiety Scale For Adolescents were used as data collection tools. The sample of this study consists of volunteer 521 students, studying in 7th, 8 th, 9th, 10th and 11th grades of public middle and high schools have different qualifications in districts of İsatanbul, Başakşehir (1 high school), Bayrampaşa (1 high school), Gaziosmanpaşa (1 high school) and Sultangazi (4 middle school, 2 high school) in 2017-2018 academic year. 2 of these schools are middle schools, 2 are İmam Hatip Middle Schools, 1 is Anatolian İmam Hatip High School, 2 are Anatolian High Schools and 2 are Vocational and Technical Anatolian High schools, in this way total nuber of the schools are 9. 258 (49.5%) of participants are female and 263 (50.5%) are male. 97 (%18.62) of participants are in 7th grade, 116 (%22.26) are in 8th, 108 (%20.73) are in 9th, 103 (%19.77) are in 10th and 97 (%18.62) are in 11th grade. Correlation, regression, t-test and one way varience analysis methods were used to analyze the data. The study demonstrates that there are meaningful negative relations between resilience levels and the subscales of ostracism (being ignored, being excluded) and social anxiety levels. It is obtained that being ignored, being excluded and social anxiety are significant predictors of resilience. It is observed that the resilience level of adolescents doesn’t differ by gender and compered to 7th grade, 9th grade students’ resilience level are sinificantly lower. The findings were discussed in the light of the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezien_US
dc.relation.ispartofOPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojik Sağlamlıken_US
dc.subjectSosyal Dışlanmaen_US
dc.subjectSosyal Kaygıen_US
dc.subjectErgenliken_US
dc.subjectResilienceen_US
dc.subjectOstracismen_US
dc.subjectSocial Anxietyen_US
dc.subjectAdolescenceen_US
dc.titleErgenlerde psikolojik sağlamlığın sosyal dışlanma, sosyal kaygı, cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of resilience in adolescents with regards to ostracism, social anxiety gender and grade levelen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-5499-3544en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage174en_US
dc.identifier.endpage209en_US
dc.relation.ihupublicationcategory233en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorIşık, Yakup


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record