Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKuşakcı, Ali Osman
dc.contributor.authorErce, Vural
dc.date.accessioned2021-02-03T17:36:07Z
dc.date.available2021-02-03T17:36:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationErce, V. (2020). Yerel yönetimler açısından bir meydan yönetim sistemi önerisi: Üsküdar Meydanı örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1335
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs9BAwXrjMzUwtoF-gzd6PkzVT-ASCI4CAZJh0jIM3R5_
dc.description17.05.2021 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionYÖK Tez No: 652599en_US
dc.description.abstractTarihi kentlerde varlıkları ile kentlerin imajını oluşturan alanların (meydanlar, parklar, anıtsal alanlar, v.b.) korunması ve yaşatılması önem taşımaktadır. Böyle alanlar için hazırlanan kentsel tasarım projelerinin bu amaçlara katkısı yadsınamaz bir gerçektir (Özalp, 2008). Şehirleşmenin başladığı andan itibaren kamusal alan meydanlar o toplumlar için buluşma noktası, sosyalleşme alanı ve yönetim birimlerinin hizmet verdiği bir alan olmuştur. Meydanları bu kadar önemli kılan nedenler dikkate alındığında bunların yönetimine ilişkin başarı kriterlerinin tanımlanması ve ölçümlenmesi de önem arz etmektedir. Şüphesiz yerel yönetimler açısından meydanları kullananların memnuniyeti ön plandadır. Bu açıdan bakınca bahse konu başarı ölçütleri ulaşım, güvenlik, çevre gibi kent meydanını tanımlayan temel faktörlere göre tanımlanabilir. Bu çalışmanın amacı iki başlıkta özetlenebilir: (i) Bir kent meydanının yönetimini halkın gözünde başarılı kılan ölçütleri tespit etmek ve buna dayalı bir Meydan Yönetim Sistemi (MYS) başarı skoru modeli önermek; (ii) çok zengin bir tarihe sahip olan İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Üsküdar Meydanı'nın kentsel mekân yönetim performansının MYS kriterlerine göre değerlendirmek. Bu kapsamda 2016 ile 2020 yılları arasında Üsküdar Meydanı ile ilgili yapılan yenileme ve altyapı projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili Müdürlüğüne sorulmuş, Literatür taraması ve ön görüşmeler ile başarı kriterleri tespit edilmiştir. Bu başarı kriterlerin önemi Bulanık Tip-2 Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi ile uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir, elde edilen önem değerleri ışığında bir anket tasarlanmıştır. Yapılan saha araştırmasında 'Meydan Kullanımı' ve 'Meydandan Beklenti ve Memnuniyet' anketleri gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmasında bizzat meydanda incelemeler yapılmış, vatandaşın meydan ile ilgili düşünce, memnuniyet ve beklentileri tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları dikkate alındığında yeniden tasarlanan Üsküdar Meydanı'ndan memnuniyet kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Özellikle meydanın son yıllarda gelişen ulaşım altyapısı "Ulaşım" ana kriterinin yüksek puan almasını sağlamıştır. Bunun karşın meydan, çevre ve estetik bakımdan yetersiz bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIt is important to protect and sustain the areas (squares, parks, monumental areas, etc.) that form the image of cities with their presence in historical cities. The contribution of urban design projects prepared for such areas to these goals is an undeniable fact (Özalp, 2008). From the moment urbanization started, public squares have become a meeting point, a socialization area, and a service interface served by management units for the community. Considering the reason that make the squares so important, it is vital to define and measure the success criteria for their management. Undoubtedly, the satisfaction of those who use the squares is a priority from the perspective of local governments. From this point of view, the success criteria can be defined according to the main factors defining the main functions of city public squares such as transportation, security, environment, etc. The purpose of this study can be summarized under two points: (i) Firstly, to determine the criteria that make the management of a city square successful in the eyes of the public, and to propose a City Square Management System model. (ii) Secondly, to evaluate the urban space management performance of Üsküdar Square, with its very rich history one of the most important symbols of Istanbul, according to the proposed model. In this context, the renovation and infrastructure projects related to Üsküdar Square between 2016 and 2020 were evaluated with the relevant Directorate of the Istanbul Metropolitan Municipality, and the success criteria were determined through literature review and preliminary interviews. Then, experts assessed the importance of these success criteria with Interval Type-2 Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Next, questionnaire was designed in the light of the significance values obtained in the previous stage. Considering the significance scores, 'Square Usage' and 'Expectation from the Square' surveys were conducted. In the field study, opinions, satisfaction and expectations of the citizens regarding the use of the square were determined. Considering the results of the study, satisfaction from the redesigned Üsküdar Square was found to be acceptable. Especially the transportation infrastructure of the square, which has developed in recent years, has ensured the main criterion of the "Transportation" a high score. However, the square was found insufficient in terms of environment and aesthetics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectAralıklı Tip-2 Bulanık AHPen_US
dc.subjectKent Meydanı Yönetim Sistemien_US
dc.subjectMeydan Başarı Kriterlerien_US
dc.subjectÜsküdar Meydanıen_US
dc.subjectCity Square Management Systemen_US
dc.subjectInterval Type-2 Fuzzy AHPen_US
dc.subjectSquare Success Criteriaen_US
dc.subjectÜsküdar Squareen_US
dc.titleYerel yönetimler açısından bir meydan yönetim sistemi önerisi: Üsküdar Meydanı örneğien_US
dc.title.alternativeA public square management system model for local governments: The example of Uskudar Squareen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorErce, Vural
dc.identifier.yoktezid652599en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record