Google Analytics Usage DataNow showing items 600-619 of 811

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Özçelik, İ. (2019). İbn Haldun’un iktidar gücünün yozlaşması fikrine karşı bazı Osmanlı düşünürlerince öne sürülen tedbir ve uygulamalar. İbn Haldun Çalışmaları Dergisi, 4(1), 1-20. [1]
   Özçelik, Özge. (2014). Medeniyeti kurtarma düşüncesinde bilim kurgu ve teori : Herbert George Wells. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul [1]
   Özden, Y. (2019). Sınıf içinde öğretme öğrenme ortamının düzenlenmesi. E. Karip (Ed.), Sınıf Yönetimi içinde (35-69 ss.). Ankara: Pegem Akademi [1]
   Özden, Y. (2020). Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem Akademi. [1]
   Özden, Y. (2020). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi. [1]
   Özden, Y. (Ed.). (2019). Kitab-ı Dede Korkut : Güncel okumalar. İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları [1]
   Özden, Y., Alaboudi, M. (2020). Country profile : Turkey. C. Glenn, J. De Groof (Eds.), Balancing Freedom. Autonomy and Accountability in Education (Vol. 5) içinde (xx-xx ss.). Wolf Legal Publishers. [1]
   Özel, A . (2017). Türkiye’de tasavvuf yayıncılığının bugünü: gözlemler, öneriler. Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 23-27. [1]
   Özel, A. M. (2016). Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî hakkındaki en eski üçüncü kaynak. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 38, 195-199. [1]
   Özel, A. M. (2016). Seb'îniyye’nin hermetik bir silsilesi (mi?) -Ebu’l-Hasan eş-Şüşterî’nin el-kasîdetü’n-nûniyye’si üzerine bir tahlil-. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 38 (2), 1-24. [1]
   Özel, A. M. (2017). Abdülganî Nablusi : "Allah buraya cemal nazarıyla bakmış". Derin Tarih, (10), 126-131. [1]
   Özel, A. M. (2017). Avarelik görgüsü. Açık Medeniyet, 1, 35. [1]
   Özel, A. M. (2018). Huzurlu, huzursuz. Yani, (1), 4-5. [1]
   Özel, A. M. (2018). Metafizik bir ilkeden tarihsel bir kahramana değişen Hz. Peygamber (sav) tasavvuru. Hz. Peygamber’i Sanatla Anlatmak, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Kitaplığı, s. 19-27. [1]
   Özel, A. M. (2018). Osmanlı Tasavvuf kültüründe Şâzeliyye literatürü ve Süheyl Ünver’in babası Mustafa Enver Bey’in (ö. 1909) Hikem-i Atâî Tercümesi. E. Alkan, O. S. Arı (Ed.), Osmanlı'da İlmi Tasavvuf içinde (175-185 ss.). İstanbul: İSAR Yayınları. 9786059276122 [1]
   Özel, Ahmet Murat (2018). Düğüm ve kutsal çözüm: Hz. Peygamber’in hayatındaki düğümlerden bir roman çıkar mı?. Sîreti Surette Görmek I-II, Çalıştay Tebliğleri Kitabı Meridyen Destek Derneği, İstanbul, s. I/25-29. [1]
   Özel, Ahmet Murat (2018). Kaside-i Bürde bugün yazılsa nasıl karşılanırdı?. Sîreti Surette Görmek I-II, Çalıştay Tebliğleri Kitabı Meridyen Destek Derneği, İstanbul, s. II/243-247. [1]
   Özel, Ahmet Murat. (2017). Osmanlı Tasavvuf kültüründe Şâzeliyye literatürü ve Süheyl Ünver’in babası Mustafa Enver Bey’in (ö. 1909) Hikem-i Atâî Tercümesi. Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf: Âlimler, Eserler ve Meseleler, 9 Aralık 2017, İstanbul, Türkiye. [1]
   Özel, Ahmet Murat. (2018). [Kitap incelemesi] : “Ahmet T. Karamustafa, Tasavvufun Oluşumu, Çev. Nagihan Doğan, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017”. İnsan ve Toplum Dergisi, 9 (1). [1]
   Özel, Ahmet Murat. (2018). Herkes kendi yolunu tek basına yürür. Genç: Ebedi Gençlik Dergisi, 12(136), 06-09 ss. [1]