Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇolak, Yaşar
dc.date.accessioned2019-09-25T13:00:52Z
dc.date.available2019-09-25T13:00:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÇolak, Y. (2019). İslam tarihi çalışmalarının Batı'daki tarihsel gelişimi üzerine. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(11), 89-124.en_US
dc.identifier.issn2147-8171
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/945
dc.description.abstractBatı’da İslâm tarihi çalışmalarının gelişim seyri dört farkı dönemler halinde incelenebilir. Birincisi, teolojik-polemiksel reddiyeler dönemidir. Bu döneme ait eserler kaynaklara dayalı bilgilerden yoksun olup, daha ziyâde, İslâm'a bir din olarak tepki göstermeyi amaçlayan çalışmalardır. Bunu klasik İslâm kaynaklarında sunulan bilgilere bağlı olarak bir anlatı ortaya koymayı amaçlayan tasvirci çalışmalar dönemi takip etmiştir. Üçüncüsü, klasik İslâm kaynaklarının eleştirel analizini önceleyen çalışmaların yapıldığı dönemdir. Dördüncü ve sonuncusu ise tarih inşâsında kurtuluş tarihinin ürünü olarak kabul ettikleri İslâmî kaynakların güvenilir olmadığını savunan revizyonistlerin öne çıktığı dönemdir. Revizyonist yaklaşımı benimseyenlerin bir kısmı, İslâmî kaynakları yalnızca edebî tahlillere elverişli metinler olarak görürken, bir kısmı da erken dönem İslâm tarihine ilişkin yapılacak çalışmaların daha ziyade gayrimüslimlere ait hâricî kaynaklan esas alması gerektiğini savunmuşlardır. Bu makalenin temel amacı, bu farklı dönemlerin belli başlı temsilcilerini referans alarak Batı’da erken dönem İslâm tarihine İlişkin yapılan çalışmaların tarihi seyri hakkında genel bir panorama çizmektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir Osmangazi Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofEskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihsel Eleştirien_US
dc.subjectKitâb-ı Mukaddes Eleştirisien_US
dc.subjectRevizyonist Yaklaşımen_US
dc.subjectEdebî Analizen_US
dc.subjectHaricî Kaynaklaren_US
dc.subjectHistorical Eriticisinen_US
dc.subjectBiblical Eriticisinen_US
dc.subjectRevisionist Approachen_US
dc.subjectLicerary Analysisen_US
dc.subjectExternal Sourcesen_US
dc.titleİslam tarihi çalışmalarının Batı'daki tarihsel gelişimi üzerineen_US
dc.title.alternativeOn the historical development of the Western studies of islamic historyen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-7932-6155en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-7932-6155en_US
dc.relation.ihupublicationcategory235en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇolak, Yaşar


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record