Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGöçgün, Muhammed
dc.date.accessioned2019-09-09T13:03:35Z
dc.date.available2019-09-09T13:03:35Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationGöçgün, M. (2019). Sözleşmeli öğretmen atama sürecinde yapılan sözlü sınav ve güvenlik soruşturmalarının idare hukuku açısından değerlendirilmesi. Legal Hukuk Dergisi, 17(200), ss. 3343-3412.en_US
dc.identifier.issn1303-9210
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/921
dc.description.abstractSözleşmeli personelin Anayasa’nın 128. maddesinde yer alan “diğer kamu görevlileri” kapsamında yer aldığı, gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında büyük ölçüde kabul edilmektedir. Sözleşmeli personel istihdamının en yaygın görüldüğü kuramlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 yılında mevzuatta yapılan değişikliklerin ardından her yıl on binlerce sözleşmeli öğretmen alımı yapmaktadır. Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işletilen sözleşmeli öğretmen alım sürecinin en önemli ayağını sözlü sınavlar oluşturmaktadır. Sözlü sınavlarda adayların branşlarına ilişkin bilgi düzeyi ölçüldüğü gibi öğretmenlik mesleğinin layıkıyla icra edilmesini sağlayacak kişisel özellikleri de değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonucunda adayın sözlü sınavdan başarılı sayılıp sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere tercih hakkı kazanması mümkün olduğu gibi sözlü sınavdan başarısız sayılarak kamu hizmetine girmesi engellenebilir. Mevzuat değişikliği sonucu Devlet memurluğuna girişte aranan genel şatlardan biri haline gelen güvenlik soruşturmaları sonucunda ilgililerin hukuki durumuna etki eden işlemler tesis edilmektedir. Uygulamada bu etki, sözleşmeli öğretmen atama sü-recinde yapılan güvenlik soruşturmalarının idare tarafından adayın sözlü sınavdan başarısız sayılmasına gerekçe gösterilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu durum, hukuk devletinden sapma anlamına geleceği gibi idarenin kanuniliği ilkesi açısından da hukuka aykırılık teşkil eder.en_US
dc.description.abstractİn the doctrine and judicial decisions, it is widely accepted that contractual personnel are included in the “other public offıcicds" conta- ined in Article 128 of the Constitution. One of the institutions where the employment of contractual personnel is the most common is the Ministry of National Education. The Ministry of National Education employs tens of thousands of contractual teachers each year follovving the amend- ments to the legislation in 2016. Oral exams are the most important pil- lar of the contractual teacher recruitment process, which is operated in accordance with the procedures and principles determined in the Regu- lation on Contractual Teacher Employment. In oral exams, the level of knowledge about the branches of candidates is measured as w eli as their personal characteristics which will ensure the proper execution of the teaching profession. As a result of these evaluations, the candidate may be assumed as successful in the oral exam and acquire the right of cho- ise to be appointed as a contractual teacher or he/she may be considered unsuccessful and prevented from admission to public service. As a result of the security investigations, which have become one of the general requirements for admission to the civil service as a result of the amend- ment of the legislation, transactions ajfecting the legal status of the per- sons concerned are established. In practice, this effect emerges as the security investigations made during the process of contract teacher as- signment have been given as a reason by the administration for the candidate to fail the oral examination. This situation is mean a deviation from the rule of law, as w eli as constitutes a violation of the law in terms of the the principle of legality of administration.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLegal Yayıncılıken_US
dc.relation.ispartofLegal Hukuk Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectDiğer Kamu Görevlisien_US
dc.subjectSözleşmeli Öğretmenen_US
dc.subjectSözlü Sınaven_US
dc.subjectGüvenlik Soruşturmasıen_US
dc.subjectSebep Unsuruen_US
dc.subjectOther Public Officialsen_US
dc.subjectContractual Teacheren_US
dc.subjectOral Examen_US
dc.subjectSecurity Investigationen_US
dc.subjectReason Elementen_US
dc.titleSözleşmeli öğretmen atama sürecinde yapılan sözlü sınav ve güvenlik soruşturmalarının idare hukuku açısından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of oral exams and security investigations in contractual teacher assignment process in terms of administrative lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-3918-759Xen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue200en_US
dc.identifier.startpage3343en_US
dc.identifier.endpage3412en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-3918-759Xen_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGöçgün, Muhammed


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record