Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Sefa
dc.contributor.authorErdoğan Akça, Bahar
dc.date.accessioned2019-06-27T11:34:08Z
dc.date.available2019-06-27T11:34:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBulut S. ve Erdoğan Akça, B. (2019). Okul psikolojik danışmanlarının (rehber öğretmenlerin) kullandıkları mizah tarzlarına göre duygu yönetimi becerilerinin incelenmesi, 3.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 13-14 Nisan 2019, İstanbul, Türkiye.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/803
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının (rehber öğretmenlerin) kullandıkları mizah tarzlarına göre duygu yönetim becerilerini incelemektir. Mevcut çalışma kapsamında aşağıdaki yardımcı araştırma soruları da yer almıştır. 1. Okul psikolojik danışmanlarının (rehber öğretmenlerin) mizah tarzlarına göre duygu yönetimi becerileri arasında anlamlı farklılık var mıdır? 2. Okul psikolojik danışmanlarının (rehber öğretmenlerin) kullandıkları mizah tarzları ile duygu yönetimi becerileri arasında anlamlı ilişki var mıdır? Yöntem: Çalışma ilişkisel tarama modelindedir ve katılımcılarını Karabük ve Bolu illerinin farklı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 150 psikolojik danışmanoluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacının hazırladığı Kişisel Bilgi Formu ile Mizah Tarzları Ölçeği, Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği ve Psikolojik İyi Olma Ölçeği Kısa Formu-42 formlarından elde edilmiştir. Araştırmanın veri analizinde T Testi, Pearson Korelasyon Katsayısı ve bağımsız t testi varsayımlarının test edilmesi için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro- Wilk, betimsel istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Rehber öğretmenlerin duygu yönetim becerilerinden olumsuz bedensel tepkileri kontrol edebilme alt boyutunda mizah tarzlarına göre istatistiksel açıdan manidar farklılık ortaya çıkmıştır. Kendini geliştirici mizah tarzına sahip psikolojik danışmanların duygu yönetimi becerilerinin alt boyutlarının tamamıyla pozitif yönde ilişkili olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Araştırma psikolojik danışmanların katılımcı ve kendini geliştirici olmak üzere sağlıklı kategoride yer alan mizah tarzlarına sahip olduklarını göstermiştir. Kendini geliştirici mizah tarzına sahip katılımcıların duygu yönetimi becerilerinden olumsuz bedensel tepkileri kontrol edebilme puanlarının, katılımcı mizah tarzına sahip olanların puanlarından anlamlı olarak yüksek olduğu ancak duygu yönetimi becerileri ile mizah tarzlarının diğer alt ölçekleri arasında anlamlı farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÜskidar Üniversitesien_US
dc.relation.ispartof3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 13-14 Nisan 2019en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMizah Tarzlarıen_US
dc.subjectDuygu Yönetimien_US
dc.titleOkul psikolojik danışmanlarının (rehber öğretmenlerin) kullandıkları mizah tarzlarına göre duygu yönetimi becerilerinin incelenmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentİHÜ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-2622-4390en_US
dc.ihuauthorid0000-0002-2622-4390en_US
dc.relation.ihupublicationcategory197en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBulut, Sefa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record