Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDinçer, Duygu
dc.date.accessioned2019-06-20T13:08:43Z
dc.date.available2019-06-20T13:08:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationDinçer, D. (2019). Üniversite öğrencilerinde suçluluk kavramı üzerine metaforik bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71). ss. 1222-1238.en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFM01ETTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/735
dc.description.abstractSuçluluk duygusu sosyal duygulardan biridir ve kişilerarası ilişkileri düzenlemektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin suçluluk kavramına ilişkin algılarını metafor analizi yoluyla incelemektir. Çalışmaya 278 üniversite öğrencisi katılmıştır. Elde edilen metaforlar betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları suçluluk duygusuna ilişkin metaforların üç tema ve on üç alt kategori altında toplandığını göstermiştir. Bu sonuçlara göre suçluluk duygusu hata yapma, norm ihlali ve olumsuz değerlendirilme durumlarında ortaya çıkmaktadır. Bu duyguya davranış ve zarar odaklı değerlendirmeler, benlikle ilgili değerlendirmeler, pişmanlık, vicdani rahatsızlık ve huzursuzluk, acı çekme, zihin karmaşası, yakalanma ve ceza korkusu ve kurtulma isteği eşlik etmektedir. Son olarak, suçluluk duygusu insanları itiraf, telafi ve kalıcı iz deneyimlemeye sevk etmektedir. Araştırma bulguları ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe feeling of guilt is one of the social emotions and it regulates interpersonal relationships. The aim of this study was to examine college students’ perceptions of the concept of guilt through metaphor analysis. Two hundred seventy-eight college students participated in the study. The obtained metaphors were analyzed by descriptive and content analysis methods. The findings revealed that the metaphors were grouped under three themes and thirteen subcategories. According to results, guilt was evoked by mistakes, transgressions and negative evaluations by others. Also, the feeling of guilt was accompanied by behavior-harm-focused evaluations, self-focused evaluations, regret, a pang of conscience and restlessness, confusion, fear of punishment and being caught, and a desire to getting rid of the situation. And finally, the feeling of guilt motivated people to experience confession and reparation and, a persistent trace. Findings of the study were discussed in light of the current literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÖzel Akademien_US
dc.relation.ispartofElektronik Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSuçluluk Duygusuen_US
dc.subjectBenliken_US
dc.subjectMetaforlaren_US
dc.subjectÜniversite Öğrencilerien_US
dc.subjectGuilten_US
dc.subjectSelfen_US
dc.subjectMetaphorsen_US
dc.subjectCollege Studentsen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinde suçluluk kavramı üzerine metaforik bir incelemeen_US
dc.title.alternativeA metaphorical investigation on the concept of guilt among college studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2496-6902en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue71en_US
dc.identifier.startpage1222en_US
dc.identifier.endpage1238en_US
dc.ihuauthorid0000-0003-2496-6902en_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDinçer, Duygu
dc.identifier.trdizinidTXpFM01ETTNOdz09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record