Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖncel, Mehmet
dc.date.accessioned2019-01-02T14:21:53Z
dc.date.available2019-01-02T14:21:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÖncel, M. (2018). Türk din mûsikîsinde mevlid formu (Bekir Sıtkı Sezgin Velâdet Bahri örneğinin notasyonu ve makam analizi). Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 18(2), 1102-1133. https://dx.doi.org/10.30627/cuilah.479963en_US
dc.identifier.issn1303-3670
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFeU9UazBOQT09
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30627/cuilah.479963
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/587
dc.description.abstractİslam sanatında Hz. Peygamber’e (s.a.v) dair hemen hemen her konu incelikle ele alınmış, hürmetle ve tazimle işlenmiştir. Hat, tezhip, minyatür, ebru, mimari, edebiyat ve mûsikî gibi sanatlar, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber hakkında pek çok çalışmayı muhtevidir. İslam edebiyatı ve mûsikîsinde Hz. Peygamber’i konu edinen en geniş yapıtlardan birisi de mevlid formudur. Türk edebiyatında 200 civarında mevlid yazılmış olup bunlar arasında yaklaşık 6 asırdır okuna gelen Bursa Ulu Camii imam hatibi Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-necât adlı mevlidi en meşhurudur. Dini mûsikî açısından mevlîd, Hz Peygamber’in doğduğu gün başta olmak üzere mübarek gün ve gecelerde, önemli şahsiyetleri anma, doğum, sünnet, askere gitme, evlenme, hac ibadetini yerine getirme, vefat ve sair sebeplerle halkın sevinç ve üzüntüsünü paylaşma adına düzenlenen törenlerde icra edilen kapsamlı dinî mûsikî formu olarak tarif edilebilir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizine başvurulmuştur. Veriler ise içerik analizi yoluyla işlenmiştir. Buna göre mevlid formunun lügavî ve ıstılahi tanımı, mevlidin bölümleri, mevlidi okuyan Bekir Sıtkı Sezgin’in hayatı ve mûsikî yönü anlatıldıktan sonra Bekir Sıtkı Sezgin’in 22 Ekim 1973 (25 Ramazan 1393) tarihinde İzmir Hisar Camii’nde okumuş olduğu Süleyman Çelebi’ye ait mevlidin “velâdet” bahrinin notasyonu ve makam analizi yapılmıştır. Bu çalışmayla mevlid, mevlidin bölümleri, Bekir Sıtkı Sezgin’in hayatı ve mûsikî yönü ve okumuş olduğu velâdet bahrinin notaya alınarak analizi hedeflenmiştir.en_US
dc.description.abstractAlmost every subject involving Prophet (pbuh) has been dealt and treated with respect and delicacy. The arts such as calligraphy, illumination, miniature, marbling, architecture, literatüre, and music show themselves in the works involving the Prophet who has been sent to the worlds as a mercy. In Turkish literature, around 200 Mawlid were written and the Great Mosque imam preacher Süleyman Çelebi's Vesîletü’n-necât is the most famous one which has been recited for the last 6 centuries. In terms of religious music, Mawlid is a comprehensive form of religious music organised particularly for the birthday of the Prophet, on the blessed days and nights, for commemoration of important personalities, birth, circumcision, military service, marriage, performing hajj worship, death and other reasons to share the joy and grievances of people. In this study it is applied to the documental analysis as one of the qualitative research methods. Additionally, the data have been handled via content analysis method. Firstly, technical term and glossary definition of the mawlid form, section of mawlid, the life of Bekir Sıtkı Sezgin reciting the mawlid and his music life are tackled. Then, the notation of the bahir and a theoretical analysis of Suleyman Çelebi’s mawlid ‘veladet(birth)’ recited by Bekir Sıtkı Sezgin's on 22 October 1973 (25 Ramadan 1393) in Izmir Hisar Mosque are analyzed. By this study it is aimed to analyze the definition and the section’s of mawlid, Bekir Sıtkı Sezgin’s biography, his music life and the notation of veladet “birth” recited by him.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇukurova Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofÇukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMevliden_US
dc.subjectBekir Sıtkı Sezginen_US
dc.subjectSüleyman Çelebien_US
dc.subjectVesiletün Necâten_US
dc.subjectDini Musikien_US
dc.subjectMawliden_US
dc.subjectReligious Musicen_US
dc.titleTürk din mûsikîsinde mevlid formu (Bekir Sıtkı Sezgin Velâdet Bahri örneğinin notasyonu ve makam analizi)en_US
dc.title.alternativeThe mawlid form in Turkish religious music (The case of Bekir Sıtkı Sezgin's veladet (Birth) Bahri’s notation and makam analysis)en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİHÜ, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8167-3503en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1102en_US
dc.identifier.endpage1133en_US
dc.ihuauthorid0000-0001-8167-3503en_US
dc.relation.ihupublicationcategory187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖncel, Mehmet
dc.identifier.doi10.30627/cuilah.479963
dc.identifier.trdizinidTXpFeU9UazBOQT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record