Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHaliloğlu, Nagihan
dc.contributor.advisorElik, Süleyman
dc.contributor.authorEmin, Asuman
dc.date.accessioned2018-11-20T14:42:34Z
dc.date.available2018-11-20T14:42:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationEmin, Asuman. (2017). Mısır siyasetinde Vefd Partisi (1918-1952). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://catalog.ihu.edu.tr/yordambt/yordam.php?aDemirbas=E0000227
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/529
dc.descriptionTez (Yüksek lisans) -- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Kaynakça var.en_US
dc.descriptionTezler "FSMVÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı"nda yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractVefd Partisi, sokak eylemleri, grev, boykot ve protesto gibi araçların kullanıldığı toplumsal ve milliyetçi bir hareketin siyasal partiye dönüşmesinin öncü bir modelidir. Toplumsal hareketler ve siyaset ilişkisini somut bir biçimde ortaya koyan siyasal bir parti olması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Mısır’ın İngiltere karşısında bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rolü olan Vefd Partisi’ni ortaya çıkaran etmenler siyasi, sosyal ve ekonomik sebepler ışığında incelenerek, Mısır’ın bağımsızlığını kazanmasında ve kısıtlı anayasal demokratik sisteme geçişinde sağladığı katkı ve Mısır siyasetinde oynadığı rol ele alınacaktır. Üç bölümden oluşan tezin birinci bölümünde siyasal parti tanımları, siyasal partilerin oluşumu üzerine kuramsal yaklaşımlar ve siyasal parti tipolojisi incelenmiştir. İkinci bölümde, bağımsızlık mücadelesinde milli bir hareket olarak ortaya çıkan ve daha sonra siyasal bir partiye dönüşen Vefd Partisi’ni ortaya çıkaran tarihi arka plan incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise Vefd Partisi’nin kuruluşu ve Mısır siyasetindeki etkisi ele alınarak partinin yönetimi, programı tüzük ve teşkilat yapısı gibi konulara yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe Vefd Party is a vanguard model for transforming societal and nationalist movement into a political party whilst using public demonstrations, strikes, boycotts and protests as a tool. As a political party its importance is due to its concrete relation between social movements and politics. In this study, the components that unveiled Vefd Party, which played an important role during Egypt’s independence strrugle against Britain will be examined in terms of political, social and economic causes, also its contribution in Egypt’s independence and succession to the restricted constitutional democratic system and its role in Egyptian politics will be handled. The thesis is composed of three chapters, in the the first chapter of the thesis definitions of political parties, theoretical approaches on the formation of political parties and political party typology is examined. The second chapter, examines the historical background of the Vefd party which during national independence struggle emerges as a national movement and than transforms itself to a political party. And the third chapter deals with the foundation of Vefd Party and its role in Egypt’s politics as well as concentrates on the assmebly of the party, program, the statute and the organizational structure.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZ, iii -- ABSTRACT, iv -- İÇİNDEKİLER, v -- KISALTMALAR, vi -- ÖNSÖZ, vii -- GİRİŞ, 1 -- 1. BÖLÜM: SİYASAL PARTİLERİN DOĞUŞU VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1 -- 1. 1. SİYASAL PARTİ: KAPSAM VE TANIM, 1 -- 1. 2. SİYASİ PARTİLERİN OLUŞUMU ÜZERİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 8 -- 1. 1. 1. Kurumsal Teori, 8 -- 1. 1. 2. Kriz (Tarihsel Durum) Teorileri, 9 -- 1. 1. 3. Modernleşme Teorisi, 10 -- 1. 2. SİYASAL PARTİLER TİPOLOJİSİ, 11 -- 1. 2. 1. Kadro partileri, 11 -- 1. 2. 2. Kitle partileri, 13 -- 2. BÖLÜM: VEFD PARTİSİNİN OLUŞUMUNA ETKİ EDEN OLAYLAR, 15 -- 1. 1. SİYASAL SEBEPLER, 15 -- 1. 2. 1. Urâbi İsyanı ve İngiliz Müdahalesi, 18 -- 1. 2. 2. Milliyetçi Akımın Oluşması, 23 -- 1. 2. 3. 1919 Öncesi Siyasi Partiler, 26 -- 1. 2. 4. İngiltere’nin Mısır’ı Himaye Altına Alması, 29 -- 1. 2. SOSYO-EKONOMİK SEBEPLER, 30 -- 3. BÖLÜM: VEFD PARTİSİNİN MISIR SİYASETİNDEKİ ROLÜ, 37 -- 2. 1. 1919- 1923 VEFD PARTİSİNİN DOĞUŞU, 37 -- 2. 1. 1. Milner Komisyonu, 44 -- 2. 1. 2. Mısır’ın Kısmî Bağımsızlığı (1922), 48 -- 2. 1. 3. 1923-1952 Siyasi Çalkantılar Dönemi, 51 -- 2. 1. 4. Değerlendirme, 59 -- 2. 2. PARTİ GENEL YAPISI, 64 -- 2. 2. 1. Vefd Yönetimi, 65 -- 2. 2. 2. Tüzük ve Teşkilat Yapısı, 67 -- 2. 2. 3. Programı, 69 -- 2. 2. 5. Seçim Sonuçları (1924 – 1952), 79 -- 2. 2. 6. Sosyal Yapısı, 80 -- SONUÇ, 82 -- EK I: VEFD PARTİSİ BAŞKANLARI, 85 -- KAYNAKÇA, 87en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectSiyaset_Mısıren_US
dc.subjectPolitics_Egypten_US
dc.subjectVEFD Partisien_US
dc.titleMısır siyasetinde Vefd Partisi (1918-1952)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorEmin, Asuman


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record