Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHaliloğlu, Nagihan
dc.contributor.authorSmits, Amina
dc.date.accessioned2018-11-20T14:42:34Z
dc.date.available2018-11-20T14:42:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSmits, Amina. (2017). Türk mitleri yok etmek : kadınlar saltanatı örneği üzerinde Avrupa’da Osmanlı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://catalog.ihu.edu.tr/yordambt/yordam.php?aDemirbas=E0000226
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/528
dc.descriptionTez (Yüksek lisans) -- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Kaynakça var.en_US
dc.descriptionTezler "FSMVÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı"nda yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractBu tezde “Kadınlar Saltanatı” olarak bilinen dönemdeki karmaşık Osmanlı-Avrupa ilişkilerine Edward Said'in Oryantalizm adlı eserinin ve “Türk Miti”nin ışığında yakından bakılacaktır. Bu süreçte, bu ilişkilerin Said'in iddia ettiğinden daha da karmaşık olduğunu ve, tekerrür eden olumsuz imajlara rağmen Osmanlılar hakkında, Avrupa'da yaygın şekilde birçok olumlu görüşlerin de olduğunu gözler önüne sermeyi ve dolayısıyla yalnızca Batı cephesinin Osmanlılar hakkındaki önyargıları değil, aynı zamanda Doğu'da Batı-karşıtı fikirleri de aşmayı hedeflenmektedir. Bunun için ise, öncelikle bu dönemin ve politik aktörlerinin önemini göstermek için “Kadınlar Saltanatı” yakından incelenecektir. Çoğu zaman Batılı yazarlardan istifade edilerek, bu dönem boyunca meydana gelen tarihi olaylar , ve özellikle Harem-i Hümayun, Doğu Despotu ve Barbar Türk mitleri hakkında yazılan eserlerin incelenerek aslında Avrupalıların Osmanlılar hakkında yazabileceklerini, yazılan her eserin emperyalist düşüncenin bir parçası olmadığını ispat etmeyi amaçlamaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, I will take a closer look at the complex relationship between the Ottoman Empire and Europe during the period that is known as the “Sultanate of Women” in the light of Edward Said's Orientalism and the “Turkish Myth”. Through this, I aim to illustrate that these relationships were far more complex than Said would have us believe and that, despite a recurring negative image, there were also many positive reports on the Ottomans circulating Europe, thus breaking through not only prejudices on the Ottomans from the Western front, but also anti-Western sentiments in the East. In order to do so, I will first examine the “Sultanate of Women” up close to show the significance of this period and its political actors. Furthermore, I will be recounting historical events throughout this period, mainly from Western perspective throughout several chapters dealing with the myths of the Royal Harem, Oriental Despotism and the Barbaric Turk to prove that Europeans were indeed able to write on the Ottomans and that not all that was written on the Orient should be regarded as a yet another work to serve Colonialist goals.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET, iii -- ABSTRACT, iv -- ÖNSÖZ, v -- İÇİNDEKİLER, vii -- KISALTMALAR, viii -- GİRİŞ, 1 -- I. ORYANTALİZM NED?R?, 4 -- A. Oryantalizm’e Giriş, 4 -- B. Oryantalizm’e Eliştiriler, 10 -- II. AVRUPALILARIN GÖZÜNDE OSMANLI TÜRKLER?, 16 -- III. KADINLAR SALTANATI, 21 -- IV. TÜRK M?TLER?N? YOK ETMEK, 31 -- A. Harem-i Hümayun, 31 -- 1. Harem’in Hiyerarşisi, 31 -- 2. Siyasî ve Diplomatik Nüfuzu, 35 -- 3. İç Güç Müdaheleri, 41 -- 4. Girişimcilik, 51 -- B. Doğu Despot Miti, 55 -- 1. Anglo-Osmanlı İlişkileri, 58 -- 2. Franko-Osmanlı İlişkileri, 66 -- 3. Dinî Hoşgörü, 73 -- C. Vahşi Türk Miti, 76 -- V. TÜRK M?T ÜZER?NDE TÜRK DÜŞÜNÜRLER, 81 -- SONUÇ, 91 -- KAYNAKÇA, 96en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSaid, Edward W., 1935-2003en_US
dc.subjectOryantalizmen_US
dc.subjectOrientalismen_US
dc.subjectKadınlar Saltanatıen_US
dc.subjectSultanate of Womenen_US
dc.subjectDiplomatik İlişkileren_US
dc.subjectDiplomatic Relationsen_US
dc.subjectOsmanlılaren_US
dc.subjectOttomansen_US
dc.subjectDoğu Despoten_US
dc.subjectOriental Despoten_US
dc.titleTürk mitleri yok etmek : kadınlar saltanatı örneği üzerinde Avrupa’da Osmanlıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSmits, Amina


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record