Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞentürk, Recep
dc.contributor.authorIşık, Vahdettin
dc.date.accessioned2018-06-01T06:37:29Z
dc.date.available2018-06-01T06:37:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationIşık, V. (2018). II. Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesinde doğu ve batı algısı: ictihad ve sırat-ı müstakim dergileri örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/340
dc.identifier.urihttps://catalog.ihu.edu.tr/yordambt/yordam.php?aDemirbas=0012687
dc.description.abstractBu çalışmanın konusu II. Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesinde Doğu ve Batı algısıdır. Tezin temel sorusu ise "İctihad ve Sırat-ı Müstakim dergileri etrafında kümelenen fikir muhitlerinin ben ve muhatap algıları neden ve nasıl değişti?" şeklinde belirlenmiştir. Bu bağlamda çağdaş Türk düşüncesini ve siyasetini şekillendirmede hala önemli bir yer işgal eden Batıcı ve İslami Yenilenmeci akımların 'kendi'ni ve 'başkası'nı nasıl tanımladıklarını açıklığa kavuşturmaya çalıştık. Elbette, tezin konusundaki zaman sınırlaması takdiri bir sınırlamadır ancak söylemlerin oluşumlarının tarihi-soyolojik bağlamdan etkilendiği gerçeğini dikkate alarak, çağdaş Türk düşüncesini şekillendiren söylemlerin daha belirgin olarak ortaya çıktığı II. Meşrutiyet dönemini tezin araştırma zamanı olarak belirledik. Söylemin inşasını tarihi ve sosyolojik bağlama indirgeme hatasında düşmemek için de "düşünce sosyolojisi" yöntemini tercih ettik. Böylece fikirlerin doğrudan söylemin inşasına etkisini ve temsilcilerinin konumları ile fikirlerin irtibatını anlamaya imkan bulunabileceğini varsayıyoruz. Tez dört ana bölüm ile sonuç ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Doğu-Batı kavramlarının Türk düşünce dünyasında nasıl ve niçin kullanıldığınının bağlamını vermek için tezin birinci bölümünde II. Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesinin genel bir çerçevesini çizdik. İkinci ve üçüncü bölümleri ise doğrudan İctihad ve Sırat-ı Müstakim dergilerinin Doğu ve Batı algılarını tespit etmeye ayırdık. Dördüncü bölümde de sözü geçen dergilerin yaklaşımlarını, farklı başlıklar altında düzenlediğimiz tablolar halinde vererek karşılaştırmalı bir değerlendirme imkanı sunmak istedik. Çalışmanın neticesi gösteriyor ki, İkinci Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesi bir yandan İslam ilim ve düşünce geleneği ile irtibatını sürdürmekte, öte yandan da Avrupa'nın düşünce mirası ile irtibat halinde bulunmaktadır. Buna rağmen, özellikle Sırat-ı Müstakim dergisinin, günümüzde Doğu ve Batı kavramları ile tanımlanan varlık alanlarına ilişkin kullandığı kavramlar ile seleflerinin kullandıkları kavramlar arasında güçlü bir irtibat ve belli bir süreklilik olduğunu gördük. İctihad dergisi çevresi ise İslami bir meşrulaştırma ihtiyacı duymasına rağmen, açıkça Batılılaşmaktan yana bir dil tercih etmektedir. Bu çerçevede "Sırat-ı Müstakim çevresinin mevcudu yeniden yorumlamayı, İctihad çevresinin ise yeni bir hayat tarzını ithal etmeyi tercih ettiklerini söyleyebiliriz.en_US
dc.description.abstractThe subject of this study is The Conception Of 'The East' And 'The West' İn The Second Constitutional Period Turkish Thought. The main question of this dissertation is: "How and why did the conceptualizations of 'the Self' and 'the Other' of the intellectual circles around the İctihad and Sırat-ı Müstakim journals change in this period?" To this, I tried to present a clearer view of how the Westernizing and the Islamic Revivalist currents -which to this day have formed the two most influential currents in modern Turkish thought- defined their own 'Selves' vis-à-vis 'the Other(s)'. The period I chose for this dissertation was subjectively defined. However, the Second Constitutional Period, which forms the period of my study, stands out as the period and the historical-political context, in which the major discourses of modern Turkish thought appeared in their main shapes and forms. The method I choose for conducting the study was 'the sociology of thought' approach to avoid reducing the process of discourse formation to a mere outcome of the historical and the sociological context of the time. Through this method, I hope to provide a more understandable picture of how specific ideas contributed to discourse formation and how the positions of individual members of each current related to the general ideas. The dissertation consists of four main chapters, a conclusion and an evaluation. The first chapter draws a picture of the general Second Constitutional Period Turkish thought to provide the background on the usages of the terms 'East' and 'West' in Turkish thought. The second and the third chapters directly deal with the East-West conceptions of the İctihad and Sırat-ı Müstakim journals respectively. The fourth chapter provides tables comparing the different approaches of these two journals to specific issues. The results of this study indicate that the Turkish thought of the Second Constitutional Period by and large kept its connection with the scholarly tradition and the thought of Islam, while also communicating with the European intellectual heritage. Of all, the Sırat-ı Müstakim journal, retained a strong terminological continuity with its thought predecessors in the field of the denotations and the connotations of the East-West paradigm. The İctihad journal on the other hand, opted for a clearly pro-Westernizing language, despite feeling the need to refer to an Islamic framework for legitimization purposes. Accordingly, I argue that the intellectual circles around Sırat-ı Müstakim aimed to re-interpret the existing tradition, whereas the İctihad circles desired to import and adopt a new life style.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZ, i -- ABSTRACT, ii -- ÖNSÖZ, iii -- KISALTMALAR, . viii -- TABLO- RESİM- KARİKATÜR VE HARİTALAR, ix -- Giriş, 1 -- Amaç ve Önem, 8 -- Alan ve Veri Kaynakları, 10 -- Yöntem, 18 -- BİRİNCİ BÖLÜM, 25 -- II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCESİ, 25 -- Giriş, 25 -- 1. Tanzimat’tan Kalan Miras, 29 -- 2. Kendini ve Muhatabını Yeniden Tanımlama İhtiyacı, 39 -- 3. Kavram Değişimi ve Doğu ile Batı Kavramlarının Yeni Kullanımı, 56 -- 4. Doğu ve Batı Tartışmalarında Üç Tutum, 108 -- 4. 1. İslami Tecdid Hareketi, 117 -- 4. 2. Garbcılık (Batıcılık), 127 -- 4. 3. Te’lifçilik, 134 -- Sonuç, 139 -- İKİNCİ BÖLÜM, 147 -- İCTİHAD DERGİSİNDE DOĞU VE BATI ALGISI, 147 -- Giriş, 147 -- 1. İctihad Dergisi, 148 -- 2. İctihad Dergisinde Doğu Algısı, 154 -- 2. 1. Avrupalı ve Rus Olmayan Tüm Eski Dünya, 155 -- 2. 2. Müslüman Doğu, 157 -- 2.3. Bir Terkip ve Model Olarak Japonya, 166 -- 3. İctihad Dergisinde Batı Algısı, 170 -- 3.1. Sömürgeci Bir Güç Olarak Batı, 172 -- 3.2. İleri ve Model Alınması Gereken Yegane Medeniyet Olarak Batı, 176 -- vii -- 3.3. Avrupa Mirasının Tümü Olarak Batı, 181 -- Sonuç, 184 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, 191 -- SIRAT-I MÜSTAKİM DERGİSİNDE DOĞU VE BATI ALGISI, 191 -- Giriş, 191 -- 1. Sırat-ı Müstakim Dergisi, 192 -- 2. Sırat-ı Müstakim Dergisinde Doğu Algısı, 196 -- 2.1. Avrupalı ve Rus Olmayan Tüm Eski Dünya, 198 -- 2.2. Başarılı Bir Yenilenme Örneği Olarak Japonya, 201 -- 2.3. İslam Dünyası, 206 -- 3. Sırat-ı Müstakim Dergisinde Batı Algısı, 214 -- 3.1. Sömürgeci Bir Güç Olarak Batı, 221 -- 3.2. Ehl-i Salib, 227 -- 3.3. İstifade Edilebilir Bir Medeniyet Olarak Batı, 232 -- 3.4. Avrupa Tarihi Mirasının Bütünü Olarak Batı, 240 -- Sonuç, 244 -- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM, 249 -- İCTİHAD VE SIRAT-I MÜSTAKİM DERGİLERİ ARASINDA BİR -- KARŞILAŞTIRMA, 249 -- Giriş, 249 -- 1. Doğu-Batı Algısı Çerçevesinde İctihad ve Sırat-ı Müstakim Dergilerini Karşılaştırma--, 250 -- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME, 279 -- KAYNAKLAR, 295 -- EKLER, 311 -- ÖZGEÇMİŞ, 333en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeşrutiyet Dönemien_US
dc.subjectTürk Düşüncesien_US
dc.subjectDoğu ve Batı Algısıen_US
dc.titleII. Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesinde doğu ve batı algısı: ictihad ve sırat-ı müstakim dergileri örneğien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-7312-9639en_US
dc.ihuauthorid0000-0001-7312-9639en_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorIşık, Vahdettin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record