Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKuşakçı, Sümeyye
dc.contributor.authorDede, Fahri
dc.date.accessioned2021-02-03T17:36:19Z
dc.date.available2021-02-03T17:36:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationDede, Fahri (2020). Motivasyonun çalışanların çalışma performansına etkisi: Bosna-Hersek Ziraat Bankasında bir inceleme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1360
dc.descriptionYÖK Tez No: 652628en_US
dc.description.abstractİşletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmesi açısından yüksek düzeyde performans göstermesi gerekmektedir. İşletmelerin performansının en önemli bileşenlerinden biri de çalışanların performansıdır. Bu nedenle çalışanların performansına etki eden faktörlerin incelenmesi önemlidir. Çalışanların performansında etkili olan faktörler arasında çalışanların motivasyonun ne derecede etkili olduğunun ortaya konması performansın yükseltilmesine katkı sunacaktır. Bu bağlamda bu çalışmada motivasyonun çalışma performansına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bosna-Hersek'te faaliyet gösteren Ziraat Bankası şubelerinde çalışan 188 kişinin katılımı ile nicel bir araştırma yapılmıştır. Bu bağlamda, bahse konu banka şubelerinde görevli çalışanlara demografik bilgi formu, performans ve motivasyon ölçeklerinden oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda görev performansının bağlamsal performans ile pozitif yönde orta düzeyde ilişkili olduğu, içsel motivasyon ile pozitif yönde orta düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bağlamsal performansın iş performansı ile pozitif yönde yüksek düzeyde ilişkili olduğu, içsel motivasyon ile pozitif yönde orta düzeyde ilişkili olduğu, dışsal motivasyonla pozitif yönde zayıf bir ilişkiye sahip olduğu, iş motivasyonu ile pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır. İş performansı ile içsel motivasyon arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğunu tespit edilmiştir. İş performansı ile iş motivasyonu arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İçsel motivasyon ile dışsal motivasyonun pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır. İçsel motivasyon ile iş motivasyonu arasında ise pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Dışsal motivasyon ile iş motivasyonu arasında ise pozitif yönde çok güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractBusinesses need to perform at a high level in order to survive in a competitive environment. One of the most important components of business performance is the performance of employees. Therefore, it is important to examine the factors that affect the performance of employees. Determining to what extent the motivation of the employees is among the factors affecting the performance of the employees will contribute to increasing the performance. In this context, in this study, it was aimed to examine the effect of motivation on work performance. A quantitative research was conducted with the participation of 188 people working in Ziraat Bank branches operating in Bosnia and Herzegovina. In this context, a questionnaire consisting of demographic information form, performance and motivation scales was applied to the employees working in the Ziraat Bank branches. The data collected with the questionnaire were analyzed with SPSS software. As a result of the study, it was determined that task performance was moderately correlated positively with contextual performance, and was moderately correlated positively with intrinsic motivation. Contextual performance was found to be positively highly correlated with job performance, and was moderately positively correlated with intrinsic motivation, positively weak correlation with extrinsic motivation, positively moderately correlated with work motivation. It has been determined that there is a moderate positive relationship between work performance and intrinsic motivation. It has been determined that there is a moderate positive relationship between work performance and work motivation. It has been determined that intrinsic motivation and extrinsic motivation have a moderately positive relationship. It was observed that there was a strong positive relationship between intrinsic motivation and job motivation. It was determined that there is a very strong positive relationship between extrinsic motivation and job motivation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectBağlamsal Performansen_US
dc.subjectGörev Performansıen_US
dc.subjectİçsel Ve Dışsal Motivasyonen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectContextual Performanceen_US
dc.subjectTask Performanceen_US
dc.subjectİntrinsic And Extrinsic Motivationen_US
dc.titleMotivasyonun çalışanların çalışma performansına etkisi: Bosna-Hersek Ziraat Bankasında bir incelemeen_US
dc.title.alternativeThe effect of motivation on an employee's work performance: Analysis of Ziraat Bank in Bosnia and Herzegovinaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage110en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorDede, Fahri


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record