Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOk, Üzeyir
dc.contributor.authorYüksel, İbrahim
dc.date.accessioned2021-02-03T17:36:14Z
dc.date.available2021-02-03T17:36:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationYüksel, İ. (2020). Sûfîlerde hayatın anlamı: Sûfî olmayanlarla karşılaştırmalı bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1351
dc.descriptionYÖK Tez No: 649754en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın genel amacı, sûfilerde hayatın anlam-amaç düzeyini ölçmek ve sûfî olmayanlarla karşılaştırma yapmaktır. Bu bağlamda literatüre katkı sunmak ve alandaki boşluğu doldurmak hedeflenmektedir. 264 kişi ile yapılan bu korelasyonel desenli araştırmanın çalışma grubu, 18-65 yaş aralığındaki sûfî ve sûfî olmayan bireylerdir. Araştırmanın örneklemi İstanbul ve İzmir merkez olmak üzere Türkiye'nin her yerinden katılımcıyı içermektedir. Katılımcıların 131'ini sûfîler, 133'ünü ise sûfî olmayanlar oluşturmaktadır. Anket tekniği kullanılan araştırmada katılımcıların dini tutum ve çelişkilerini ölçmek için "Ok-Dini Tutum Ölçeği ve İnançta Gerilim Ölçeği", anlam-amaç düzeylerini ölçmek için "Anlam-Amaç Kısa Formu ve Hayatın Amacı Ölçeği", pozitif psikoloji kavramlarından mutluluk ve iyimserliği ölçmek için "Mutluluk Ölçeği ve Karamsarlık Ölçeği" ve mistik deneyim düzeyini ölçmek için "Francis-Louden Mistik Yönelim Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma verileri incelendiğinde, sûfî ve sûfî olmayanların anlam-amaç, dindarlık, ruh sağlığı (mutluluk ve iyimserlik) ve mistik deneyim düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Buna göre sûfîlerin, sûfî olmayanlara göre anlam-amaç, dindarlık, mutluluk, iyimserlik ve mistik deneyim yaşama düzeyinin anlamlı bir şekilde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Anlam-amaç, hayatın anlamı, mistik deneyim, sûfî, tasavvuf, tasavvufî deneyimen_US
dc.description.abstractThe general aim of this research is to measure the meaning-purpose level of life in sûfîs and compare it with non-sûfîs. The aim is to contribute to the literature and fill in gaps found in this context. The study group of this correlative patterned research included a total of 264 people between the ages of 18-65. The research sample included participants from all over Turkey, with the majority being from Istanbul or Izmir. 131 participants were sûfîs and 133 were non-sûfîs. A survey technique was used for the study using the "Ok-Religious Attitude Scale and Tension in Belief Scale" to measure the religious attitudes and contradictions of the participants, the "Meaning-Purpose Short Form and The Purpose In Life Scale " to measure meaning-purpose levels, the "Happiness Scale and Pessimism Scale" to measure happiness and optimism, and the "Francis Louden Mystical Orientation Scale" to measure the level of mystical Experience. When the research data are analyzed, it is seen that there are statistically significant differences in the meaning-purpose, religiosity, mental health (happiness and optimism) and mystical experience levels of sûfî and non-sûfî. Accordingly, it was concluded that the sûfîs had a significantly higher level of meaning-purpose, religiosity, happiness, optimism and mystical experience than non-sûfîs. Keywords: Meaning-purpose, the meaning of life, mystical experience, sûfî, sufism, sufistic experience?en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectAnlamen_US
dc.subjectMeaningen_US
dc.subjectAnlam arayışıen_US
dc.subjectSearch for meaningen_US
dc.subjectAnlamsızlıken_US
dc.subjectMeaninglessnessen_US
dc.subjectSufien_US
dc.subjectSufien_US
dc.subjectTasavvufen_US
dc.subjectMysticen_US
dc.subjectYaşamın Anlamıen_US
dc.subjectLife Meaningen_US
dc.titleSûfîlerde hayatın anlamı: Sûfî olmayanlarla karşılaştırmalı bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe meaning of life in sûfîs: A comparative research with non-sûfîsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Din Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage117en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYüksel, İbrahim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record