Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİyigün, N. Öykü
dc.contributor.authorTaştan, Emine Merihli
dc.date.accessioned2021-02-03T17:36:05Z
dc.date.available2021-02-03T17:36:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMehirli Taştan, E. (2020). Örgütsel özdeşleşme ve örgüte bağlılık ilişkisi: İBB örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1329
dc.descriptionYÖK Tez No: 649759en_US
dc.description.abstractBu çalışmada örgütsel özdeşleşme ve örgüte bağlılık hakkında genel bir bilgi birikimi oluşturduktan sonra örgütsel özdeşleşmenin örgüte bağlılık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde farklı bölümlerde görev yapmakta olan personeli (382 kişi) içermektedir ve anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, betimleyici ve karşılaştırmalı istatistiksel analiz yöntemleri uygulanmıştır. Araştırmada çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyleri ile örgüte bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyleri arttıkça örgüte bağlılık düzeyleri de arttığı görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Örgüte Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Nicel Araştırmaen_US
dc.description.abstractIn this study, after creating a general knowledge about organizational identification and organizational commitment, the effect of organizational identification on organizational commitment was examined. The research includes the staff (382 people) working in different departments of Istanbul Metropolitan Municipality. Descriptive and comparative statistical analysis methods were used in the research. In the research, a positive and significant linear relationship was found between the organizational identification levels of the employees and their organizational commitment levels. It is observed that as the organizational identification levels of the employees increase, their organizational commitment levels increase. Keywords: Organizational Commitment, Organizational Identification, İstanbul Metropolitan Municipality, Quantitative Researchen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectÖrgüte Bağlılıken_US
dc.subjectÖrgütsel Özdeşleşmeen_US
dc.subjectİstanbul Büyükşehir Belediyesien_US
dc.subjectNicel Araştırmaen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectOrganizational Identificationen_US
dc.subjectİstanbul Metropolitan Municipalityen_US
dc.subjectQuantitative Researchen_US
dc.titleÖrgütsel özdeşleşme ve örgüte bağlılık ilişkisi: İBB örneğien_US
dc.title.alternativeThe relationship between organizational identification and organizational committment: Istanbul Metropolitan Municipality as an exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage104en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorTaştan, Emine Merihli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record