Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEren, Senem
dc.contributor.authorAkkoyun, Fatma Sevde Kurt
dc.date.accessioned2021-02-03T17:36:01Z
dc.date.available2021-02-03T17:36:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationAkkoyun, Fatma Sevde Kurt (2020). Resilience of Syrian children and adolescents living in Turkey. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1321
dc.descriptionYÖK Tez No: 649738en_US
dc.description.abstractPsikolojik sağlamlık bireylerin psikolojik iyi oluşlarını koruyarak dirençli olmalarını sağlayan çok boyutlu bir yapıdır. Bu çalışmanın amacı, yaşı 10-18 arasında değişen 133 çocuğun psikolojik sağlamlık düzeylerinin algılanan sosyal destek, arkadaş ilişkileri, ebeveyn ilişkileri, depresyon, anksiyete, stres, ihlal, kaçınma, aşırı tepkisellik, duygusal problemler, travma sonrası stres bozukluğu, davranım (conduct) bozukluğu, hiperaktivite ve prososyal davranış açısından incelenmesidir. Katılımcılara Olayların Etkisi Ölçeği, Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği (DASS-42), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (ÇGPSÖ-12), Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) ve Aile Akran İlişkileri Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların %44.4'ü (n=59) kızlardan ve %55.6'sı (n=74) erkeklerden oluşmuştur. Yapılan analizler sonucunda Suriye'de kırsal kesimde yaşayan ve Suriye'de okula giden çocuk ve ergenlerin psikolojik sağlamlığının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Korelasyon analizleri sonucunda, psikolojik sağlamlığın aile, arkadaş, özel birinden algılanan sosyal destek ve toplam algılanan sosyal destek, ebeveynle birliktelik, arkadaş ilişkileri ve ebeveynin arabulucu oluşu ile pozitif yönde ilişkili olduğu; depresyon, anksiyete, stress, ihlal, kaçınma, aşırı tepkisellik ve duygusal problemler ile negatif yönde ilişkili olduğu; davranım bozukluğu, hiperaktivite, arkadaş problemleri, prososyal davranış ve ebeveynlerle yakınlık ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı bulunmuştur. Yapılan regresyon analizleri sonucunda aileden algılanan sosyal desteğin, arkadaş ilişkilerinin, hiperaktivitenin, depresyonun, anksiyetenin, stresin ve travma sonrası stres bozukluğunun bireylerin psikolojik sağlamlığını yordadığı bulunmuştur. Çalışma bulguları, literatürdeki araştırma sonuçlarıyla büyük oranda tutarlılık göstermektedir. Suriyeli çocukların ve ergenlerin psikolojik sağlamlığı üzerinde olumlu veya olumsuz etkiye sahip olabilecek faktörlerin belirlenmesi önleme ve müdahale programlarının geliştirilmesi açısından önemli olacaktır.en_US
dc.description.abstractResilience is a multidimensional construct which helps individuals to be powerful and maintain their psychological well-being. The aim of this study was to investigate the resilience of 133 children aged 10-18 years in terms of perceived social support, peer relations, parent relations, depression, anxiety, stress, intrusion, avoidance, hyperarousal, emotional problems, PTSD, conduct problems, hyperactivity and prosocial behaviour. Impact of Event Scale-Revised (IES-R), Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-42), The Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), Child and Youth Resilience Measure (CYRM-12), Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and Family Peer Relationship Questionnaire (FPRQ) were administered to the participants. The sample in the study included 59 (44.4%) girls and 74 (55.6%) boys. As a result of the analysis, it was found that the resilience of the children and adolescents who were living in rural regions in Syria and who had an education while in Syria was found to be higher than those who lived in urban areas and didn't have an education. As a result of the correlation analyses, resilience were positively correlated with perceived social support from family, friends, significant other and total perceived support, togetherness with parent, peer relations and parent as a mediator; negatively correlated with depression, anxiety, stress, intrusion, avoidance, hyperarousal and emotional problems. It was found that there was no significant relationship between resilience and conduct problems, hyperactivity, peer problems, prosocial behaviour and nurture disclosure of parents. As a result of ordinary least square regression analyses, it was found that, perceived social support from family, peer relations, hyperactivity, depression, anxiety, stress and Post Traumatic Stress Disorder predicted resilience. The findings of the study were mostly consistent with the related literature. Determining the factors that can have a positive or negative impact on resilience of Syrian children and adolescents will no doubt be significant for developing prevention and intervention programs.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectAlgılanan Sosyal Desteken_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectArkadaş İlişkilerien_US
dc.subjectÇocuk|Ebeveyn İlişkilerien_US
dc.subjectErgenen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectMültecien_US
dc.subjectPsikolojik Sağlamlıken_US
dc.subjectSuriyelien_US
dc.subjectStres|TSSBen_US
dc.subjectAdolescentsen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectParent Relationsen_US
dc.subjectPeer Relationsen_US
dc.subjectPerceived Social Supporten_US
dc.subjectPTSDen_US
dc.subjectRefugeeen_US
dc.subjectResilienceen_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectSyrianen_US
dc.titleResilience of Syrian children and adolescents living in Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye'de yaşayan Suriyeli çocuk ve ergenlerde psikolojik sağlamlıken_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAkkoyun, Fatma Sevde Kurt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record