Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorJordan, Timothy R.
dc.contributor.authorSönmez, Dilruba
dc.date.accessioned2020-11-16T07:17:18Z
dc.date.available2020-11-16T07:17:18Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationSönmez, D. (2020). Examining the relationship between cognitive empathy, affective empathy and social anxiety in autism spectrum disorder. (Unpublished master’s thesis). Ibn Haldun University School of Graduate Studies, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1277
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı Otizm Spectrum Bozukluğu (OSB) olan çocuk ve ergenlerdeki sosyal kaygının bilişsel ve duygusal empati ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla, özel eğitim merkezleri ve devlet okullarından 38 OSB tanısı almış çocuk ve ergen ile yaş ve cinsiyetleri eşleşen 38 kontrol çocuk ve ergen katılımcı ve onların ailelerine ulaşılmıştır. Katılımcılara Gözler Testi, Temel Empati Ölçeği, Empati ve Sistematizasyon Ölçeği, Revize Edilmiş Çocuk Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Bu çalışmada, değişkenli korelasyon ve kısmi korelasyon analizleri kullanılmıştır ve bunun sonucunda OSB grubundaki çocuk ve ergenlerde, duygusal empati arttıkça, kaygı ve sosyal kaygı düzeyinin arttığı bulunmuştur. Kontrol grubundaki çocuk ve ergenlerde ise, bilişsel empati arttıkça kaygı ve sosyal kaygı düzeylerinin azaldığı yaşın etkisi olmadan gösterilmiştir ve ayrıca duygusal empati ile çocuk ve ergenlerin yaşı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Doğrusal regresyon analizleri sonucunda, OSB’li grup için, duygusal empatinin hem kaygı düzeyini hem sosyal kaygı düzeyini pozitif yönlü ve anlamlı derecede yordadığı gösterilmiş ve kaygı düzeyinin duygusal empati ve sosyal kaygı arasındaki ilişkide aracı faktör olduğu bulunmuştur. Kontrol grubu için ise bilişsel empatinin katılımcıların kaygı düzeyini negatif yönlü ve anlamlı derecede yordadığı görülmüştür. Ebeveyn cevaplarına göre ise OSB’li grubunda empati, sosyal kaygı ve kaygı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamışken kontrol grubunda empati ile kaygı arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. T-test analizleri sonucunda, OSB’li grubun bilişsel empati ve Gözler Testi sonuçları kontrol grubunun sonuçlarından düşük olduğu görülürken, duygusal empati, sosyal kaygı ve genel kaygı düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öz bildirim ve ebeveyn bildirim sonuçları karşılaştırıldığında, kaygı ve sosyal kaygı düzeylerinde anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Kaygı ve sosyal kaygı düzeylerinin öz bildirim sonuçlarında daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın bulguları, literatüre katkıları ve eksiklikleri tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe main aim of the current study is to examine the relationship between cognitive empathy, affective empathy, and social anxiety in autism spectrum disorder (ASD) via self-report and parent-report. For this purpose, 38 children and adolescents with ASD, 38 control participants matched for age and gender, and their 76 caregivers were recruited from special education and rehabilitation centres and public schools. The Eyes Test, Basic Empathy Scale, Empathy, and Systemizing Quotient, The Revised Child Anxiety Subscale were applied to participants. As a result of correlation analyses, it was found that affective empathy is increasing in children and adolescents with ASD, anxiety and social anxiety are also increasing. For the control group, while cognitive empathy is increasing, anxiety and social anxiety are decreasing without effects of age and the age of the control group is negatively correlated with affective empathy. As a result of linear regression analyses, while affective empathy positively predicts anxiety and social anxiety in ASD and anxiety is the mediator factor in the relationship between social anxiety and affective empathy, cognitive empathy significantly negatively predicts anxiety in the control group. In terms of parent-report, there is no relationship between empathizing, anxiety and social anxiety in ASD; however, the moderate negative relationship between empathizing, social anxiety and anxiety was found in the control group. As a result of t-test analyses, while children and adolescents with ASD have significantly lower scores in cognitive empathy and The Eyes Test, they did not show significant differences in affective empathy, anxiety and social anxiety from the control group. Comparing self-report and parent-report, significant differences were found in anxiety and social anxiety. Means of self-report were significantly higher than the means of parent-report. Findings of the study, contributions to the literature and limitations were discussed.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBilişsel Empatien_US
dc.subjectDuygusal Empatien_US
dc.subjectOtizm Spektrum Bozukluğuen_US
dc.subjectSosyal Kaygıen_US
dc.subjectAffective Empathyen_US
dc.subjectAutism Spectrum Disorderen_US
dc.titleExamining the relationship between cognitive empathy, affective empathy and social anxiety in autism spectrum disorderen_US
dc.title.alternativeOtizm spektrum bozukluğundaki sosyal kaygının bilişsel ve duygusal empati ile ilişkisinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSönmez, Dilruba
dc.contributor.institutionauthorSönmez, Dilruba


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record