Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAçıkgenç, Alparslan
dc.contributor.authorParlak, Gülsüm
dc.date.accessioned2020-03-09T09:33:09Z
dc.date.available2020-03-09T09:33:09Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationParlak, G. (2018). The nature of human soul in al-Farabi’s philosophy and its influence on medieval philosophy. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1077
dc.description.abstractDüşünce tarihinin en tartışmalı konularından biri olan ruh kavramını ele aldığımız çalışmamız, İslam Felsefesinin önde gelen isimlerinden biri olan Ebu Nasr Muhammed el-Farabi’nin bu kavram üzerine görüşlerini incelemek amacındadır. Farabi, Kadim Yunan Felsefesi ile Ortaçağ Batı Felsefesi arasında önemli bir düşünürdür. Aynı zamanda bu felsefeyi Ortaçağ Batı filozoflarına daha anlaşılır kılan mühim bir yorumcusudur. Biz bu çalışmamızda filozofumuzun ruh anlayışını, bu anlayışın Kadim Yunandan ne şekilde etkilendiğini ve Ortaçağ Batı Felsefesine nasıl yansıdığını incelemeye çalıştık. Çalışmamızın birinci ve ikinci bölümünde Farabi’nin ruhla ilgili görüş ve değerlendirmeleri, ruhun yapısı, kuvvetleri, beden ve Faal Akıl ile olan ilişkisi ve dünya hayatından sonraki akıbeti ekseninde ele alınmıştır. Filozofumuzun felsefesinde çokça etkilendiği, Kadim Yunanın Aristoteles, Platon ve Plotinus gibi öncü isimlerinin görüşlerine de kısaca değinmeye çalıştık. Böylece Farabi’nin felsefesini şekillendirirken yararlandığı kaynakları ve onları ait olduğu düşünce sistemi ve kültür içerisine nasıl uyarladığını görmüş olduk. Çalışmamızın son bölümünde ise, Ortaçağ Batı filozoflarının Arapçadan Latinceye tercümelerle başlayan felsefe hareketinin İslam filozoflarından, bilhassa da Farabi’den nasıl etkilendiğini, ruh kavramı ekseninde aktarmaya çalıştık.en_US
dc.description.abstractThe concept of soul, one of the most controversial and uncompromising subjects of the history of thought, which we approach in our study aims to examine the thoughts and opinions of Abu Nasr Muhammad al-Farabi who is a prominent name in Islamic Philosophy, on this concept. Al-Farabi stands between Ancient Greek Philosophy and European Medieval Philosophy as a messenger, but more importantly a commentator and interpreter of same tradition. In this study, we try to examine the soul concept in our philosopher, how his understanding is influenced by Ancient Greek Culture, and how it influenced Medieval Philosophy. In the first and second part of our study, we addressed al-Farabi’s views and reviews on soul on the basis of the nature and the powers of it, the relationship with body and Active Intellect, and finally eschatological fate of it. We also tried to briefly touch upon the views of some prominent ancient Greek Philosophers such as Aristotle, Plato and Plotinus who influenced al-Farabi. Thus, we have seen the resources al-Farabi benefitted from while he forms his philosophy and how he adapted them into the culture and system of thought which he belongs. In the last part of our work, we tried to convey how Medieval Philosophers were influenced in their philosophy which had begun with the translations from Arabic into Latin by Muslim Philosophers, particularly by al-Farabi, in terms of soul concept.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarabien_US
dc.subjectOrtaçağ Batı Felsefesien_US
dc.subjectİslam Felsefesien_US
dc.subjectRuhen_US
dc.subjectNefisen_US
dc.subjectFaal Akılen_US
dc.subjectal-Farabien_US
dc.subjectMedieval Philosophyen_US
dc.subjectIslamic Philosophyen_US
dc.subjectSoulen_US
dc.subjectActive Intellecten_US
dc.titleFarabı̇ felsefesı̇nde ı̇nsan ruhunun mahı̇yetı̇ ve ortaçağ felsefesı̇ne etkı̇sı̇en_US
dc.title.alternativeThe nature of human soul in al-Farabi’s philosophy and its influence on medieval philosophyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorParlak, Gülsüm


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record