Google Analytics Usage DataAdvanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorRaouf Ezzat, Heba
dc.contributor.authorMeşe, Sevde
dc.date.accessioned2019-12-17T12:04:58Z
dc.date.available2019-12-17T12:04:58Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationMeşe, S. (2019). Gated communities and the transformation of neighborhood culture: The comparison between Beyaz Residence and Nişanci Neighborhood. (Unpublished master's thesis). Ibn Haldun University Alliance of Civilization Institute, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12154/1004
dc.description.abstractEconomic transformations in the world after 1950 have created differences within the forms of housing production. In the process where the dynamics of neoliberal policies, postmodernity, and consumer culture are spatialized, gated communities that spread all over the world by globalization have risen as a result of these transformations. The gated communities, which are different from previous ones, are formed and presented with their basic features within the framework of the specific context of each country and city. With this socio-economic transformation, after 1980, social polarization and socio-spatial segregation have also increased, and the housing and the neighborhood have redefined its structural and semantic meaning by making new properties. The multicultural, multi-ethnic, multi-layered, and sometimes multi-religious structure of the traditional Istanbul neighborhood with administrative, legal, economic and social functions has transformed into a homogeneous and fragmented structure, and in the new urban neighborhood, the nostalgic neighborhood culture became a marketing element of gated communities. In this study, social and economic developments in the world and the emergence process of gated communities in Turkey will be evaluated in parallel with the global scale. The study aims to develop a more comprehensive approach by focusing on the effect of this housing form on the traditional texture of the neighborhood. In this context, Nişancı Neighborhood and Beyaz Residence located in Eyüp are examined in the context of the relationship between actor and space. The methodology of study is qualitative research. Demographic structure and socio-economic status of participants and their perceptions, preferences, and evaluations for their houses and will be analyzed by semi-structured in-depth interviews. Through findings, the neighborhood culture and the relationships within neighborhood will be discussed, and the differences will be tried to be revealed as to how individuals experience the city and people in the city.en_US
dc.description.abstract1950 sonrası dünya genelinde yaşanan ekonomik dönüşümler, konut üretim biçimlerinde farklılıklar yaratmıştır. Neoliberal politikaların, postmodernitenin ve tüketim kültürü dinamiklerinin mekansallaştığı bu süreçte küreselleşmenin de etkisiyle tüm dünyaya yayılan kapalı konut siteleri bu dönüşümlerin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Temel özellikleriyle öncekilerden farklı biçimlenen ve sunulan kapalı siteler her ülkenin ve kentin kendi özgün bağlamı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu sosyo-ekonomik dönüşüm ile birlikte 1980 sonrası sosyal ve mekânsal ayrışmanın ve toplumsal kutuplaşmanın arttığı İstanbul'da konut ve mahalle yeni nitelikler kazanarak yapısal ve anlamsal dönüşüm geçirmiştir. İdari, hukuki, iktisadi ve toplumsal fonksiyonlara sahip geleneksel İstanbul mahallesinin çok kültürlü, çok etnikli, çok tabakalı, zaman zaman çok dinli yapısı, modern kent mahallesinde homojen ve parçacıl bir yapıya dönüşmüş, nostaljik mahalle kültürü kapalı konut topluluklarının pazarlama unsuru haline gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye'de kapalı konut topluluklarının ortaya çıkış süreçleri küresel ölçekteki toplumsal ve ekonomik gelişmeler paralelinde değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı bu konut biçiminin mahallenin geleneksel dokusuna etkisine odaklanarak daha bütüncül bir yaklaşım geliştirmektir. Bu çerçevede İstanbul Eyüp bölgesinde bulunan Nişancı Mahallesi ve Beyaz Rezidans kapalı konut topluluğunu kullanıcı-mekan bağlamında irdelenmektedir. Bu kapsamda nitel araştırma metodu benimsenen çalışmada mahalle ve site sakinleri ile yapılan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerle katılımcıların demografik yapıları, sosyoekonomik statüleri, evleri ve çevreleri ile ilgili tercihleri, algıları ve değerlendirmeleri analiz edilecektir. Elde edilen bulgularla bireylerin kenti ve kentliyi tecrübe etme şekilleri olarak mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri tartışılacak ve farklılıklar ortaya konmaya çalışılacaktır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGated Communitiesen_US
dc.subjectNeighborhood Uniten_US
dc.subjectNeoliberal Urbanizationen_US
dc.subjectSociospatial Segregationen_US
dc.subjectTraditional Neighborhood Textureen_US
dc.subjectGeleneksel Mahalle Dokusuen_US
dc.subjectKapalı Siteleren_US
dc.subjectKomşuluk Birimien_US
dc.subjectNeoliberal Şehirleşmeen_US
dc.subjectSosyal ve Mekânsal Ayrışmaen_US
dc.titleGated communities and the transformation of neighborhood culture: The comparison between Beyaz Residence and Nişanci Neighborhooden_US
dc.title.alternativeKapalı siteler ve mahalle kültürünün dönüşümü: Beyaz Rezidans ve Nişancı Mahallesi karşılaştırmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİHÜ, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.ihupublicationcategory0en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorMeşe, Sevde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record